Thiền Tâm 

                  __________

*

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

*

                Thiền Tâm trời biển tịnh thanh,

            Dạt dào ả Quảng kẽ mành rải thưa -

*

                Thiền Tâm nắng sớm đẩy đưa,

            Bạt ngàn sóng vỗ dư thừa đêm thanh -

*

                Thiền Tâm ngọc bích liên thành,

             Ngút cao Bắc Đẩu rành rành Đại Bi -

*

                Thiền Tâm nào có so b́,

            Nhật th́ tự sáng, nguyệt th́ tuyệt xinh

*

                Thiền Tâm tự chỗ thiền sinh,

            Ưng Vô Sở Trụ, hiển minh Tánh hằng !

*

*

           Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------