Hoàng Hoa

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Hoàng Hoa vui với hải đường,

       Trăm năm sự nghiệp xin nhường thiền đăng

*

             Thiền tâm vững chăi đằng đằng,

       Về sau, như trước, nàng Hằng sáng soi

*

             Nguyệt Hoàng Hoa, đẹp hẳn ḥi,

       Thanh cao trong sáng tim ṇi Tánh Tâm

*

             Hoàng Hoa về Phật Oai Âm,

       Rày vô lượng kiếp chẳng lầm Tánh Ta

             Hoàng Hoa nguyệt, thiệt tâm nhà !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------