Thiền Tông 

 

             Thơ Lê Anh Chí

 

Bên ngoài chẳng vọng chẳng cầu tầm-

Hướng cả về trong : một Phật Tâm

Thiếu Thất chỉ ngay Nguồn Tự Tánh-(1)

Tào Khê ḍng nối Pháp Triều Âm (2)

Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ, (3)

Bồ Tát tế độ, ta tế tâm

Đời đời nhăn tạng truyền đăng pháp,

Kim Cang một quyển sánh Oai Âm (4)

 

------------------------------

Chú thích :

(1) Thiếu Thất : nơi tọa lạc của Đạt Ma Tổ Sư

(2) Tào Khê : nơi tọa lạc của LụcTổ

(3) ta không trụ :

chữ <ta> này chỉ Thiền Tông 

không trụ : ‘Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm’

        (Không trụ vào đâu cả mà sanh tâm(Kinh Kim Cang))

(4) Oai Âm : Phật Oai Âm Vương

Kim Cang : Kinh Kim Cang

Kinh Kim Cang là kinh Thiền Tông  từ đời Ngũ Tổ : ngài dạy rằng thọ tŕ Kinh Kim Cang có thể thấy tánh.

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------