Tâm đi lạc

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Bởi lẽ Tâm đi lạc mất nhà,

       Luân hồi ái mộ : hậu đ́nh hoa !

       Để đến bao giờ Tâm nhớ Tánh,

       Theo về Bỉ Ngạn, Phật và Ta _

*

*

             Bao đời Tâm đă lạc loài phương,

             Đơn chiếc dài thương, cỏ rợp đường !

             Bao giờ tỉnh ngộ , bừng cơn mộng

             Để thấy tâm tâm Ngă, Lạc, Thường !

*

*

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------