Bước Thiền

                  __________

*

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

*

                Lục Như Quán, tâm rầy dạo bước,   (1)

                Thiền Tứ Không, hạnh được phiêu diêu - (2)

*

                     Thiếu Lâm óng ả ánh chiều,

              Mây Từ trôi nổi, đ́u hiu bấy từng !

*

                Hoa Trí nở, vừng vừng sáng tỏ,

                Luận Thiền Tâm, độ độ can tràng

*

                      Thiền hành dơi Tánh rỡ ràng,

              Một tâm ngộ lư,  một đàng ruổi dong

*

                      Thiền Tông, một bước là xong !

*

---------------------------

Chú thích :

 

(1) :  lục như  = 6 như

                = câu kệ lục như :

                như mộng

                như huyễn

                như bọt

                như bóng

                như sương

                như điện

        ( Kinh Kim Cang)

(2) Tứ Không :

Vô Biên Thiền hay Ngũ Thiền hay Tứ Không của Tứ Thiền Bát Định :

                Không Vô Biên Xứ

                Thức Vô Biên Xứ

                Bất Dụng Xứ

                Phi Tưởng  Phi Phi Tưởng Xứ

*

           Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------