Vui

 

                thơ Lê Anh Chí

 

 

                Vui ḷng vui cảnh vui nhà,

        Xa xa non nước trăng ngà ngậm sương-

 

                B́nh minh lóe sáng muôn đường,

        Ḥang hôn mây ráng như dường hồng hoa

 

                Từ thỏ lặn đến ác tà,

        Thiền tâm, thiền quán thơ là tâm giao

                Nước lă ngọt tựa quỳnh dao,

        Vào ra trà đượm như màu Triệu Châu

 

                Vui tâm, vui tấm ḷng sâu,

        Vui ḷng rỗng lặng, đâu đâu cũng nhà !

 

 

                        Chú thích bài thơ "Vui" 

                ( Pháp thiền "Tâm rỗng lặng là nhà " )

                                Lê Anh Chí

 

Dàn Bài :

I ) Thực hành

II ) Đâu đâu cũng nhà !

III ) Khó khăn

IV ) Lợi ích

V ) Chẳng phải Thiền Tông

 

 

Bài thơ này đăng trên Trang Nhà Kiến Tánh từ 2-4-2005, không có chú thích.

Hôm nay (10-3-2006), biên thêm chú thích, v́ câu cuối là một pháp thiền và v́ trước kia có những vấn đề Thiền Tông quan trọng hơn , cần viết hơn.

Chép lại 6 câu cuối bài thơ :

*

Từ thỏ lặn đến ác tà,

Thiền tâm, thiền quán thơ là tâm giao

Nước lă ngọt tựa quỳnh dao,

Vào ra trà đượm như màu Triệu Châu

Vui tâm, vui tấm ḷng sâu,

Vui ḷng rỗng lặng, đâu đâu cũng nhà !

*

" Vui ḷng rỗng lặng, đâu đâu cũng nhà !" là một pháp thiền, tôi t́m thấy và chế biến ra từ Kinh Duy Ma Cật.

Kinh Duy Ma Cật :

*      Pháp hỉ là vợ

*      Tâm thành thực là con trai

*      Tâm từ bi là con gái

*      Rốt ráo vắng lặng là nhà

*

( Bản kinh, trên ThưViệnHoaSen, th́ là :

*      Không tịch là nhà cửa )

"Rốt ráo vắng lặng là nhà" : từ đó có pháp : "Tâm rỗng lặng là nhà  "

 

Pháp Thiền "Tâm rỗng lặng là nhà"

 

I ) Thực hành

 

1) Cách thực hành 1 :

 

        Quán rỗng lặng

        Được rỗng lặng

        Định ở chỗ rỗng lặng này

        Từ chỗ rỗng lặng này, quán "Tâm rỗng lặng là nhà  "

        Được "Tâm rỗng lặng là nhà"

        Định ở chỗ rỗng lặng này.

 

2) Cách thực hành 2 :

        Quán rằng "Tâm rỗng lặng là nhà"

 

 

II ) Đâu đâu cũng nhà !

 

Một khi đă được "Tâm rỗng lặng là nhà" th́ :

*      Đâu đâu cũng nhà !

Bởi v́ ta đi du hí cơi Ta Bà, đâu thể mang theo cái nhà, duy cái tâm th́ lúc nào cũng vác kè kè !  Một khi  "Tâm rỗng lặng là nhà" th́ chỗ nào chẳng phải là nhà ?

 

 

III ) Khó khăn

 

Thực hành pháp này khá khó khăn. Bởi v́ :

*      Quán rỗng lặng

*      Được rỗng lặng

không phải dễ ; phải có tŕnh độ thiền định/quán khá cao !

V́ vậy tôi mới thêm vào Cách thực hành 2 :

*      Quán rằng "Tâm rỗng lặng là nhà"

Quán như vậy thôi, tới đâu hay tới đó, đắc hay không, hạ hồi phân giải . . .

 

 

IV ) Lợi ích

 

Người cư sĩ việc nhà bề bộn, khi giải quyết thế sự th́ không ít th́ nhiều bị ba lăng nhăng, sáu lằng nhằng ! ( Để tâm một chút vào việc ǵ , là tâm đă bị nhiễm rồi ! ) Lợi ích của pháp quán/định này là để người cư sĩ trở về với thiền tâm thực : việc nhà ư ? -cái nhà thực của ta là Tâm rỗng lặng !

Duy Ma Cật nói đến cái nhà này, v́ ngài là cư sĩ !

 

 

V ) Chẳng phải Thiền Tông

 

Pháp môn này chỉ có thể xem là một phẩm trợ đạo của Thiền Tông chớ chẳng phải là Thiền Tông : v́ chẳng thể đưa đến Kiến Tánh !

Muốn Kiến Tánh , cần một nguyên động lực lớn, để tâm ta có thể chuyển một cái rầm ! như Thiền Sư Huyền Giác :

        NHẢY Một Cái vào thẳng đất Như Lai !
                (Chứng Đạo Ca)
Không những thế, nếu say mê pháp này th́, đối với Thiền Tông, rất là "nguy hiểm" : sẽ vướng Rỗng Lặng , sẽ "trầm không thủ tịch", mà "trầm không thủ tịch" là điều đại tối kỵ của Thiền Tông !

        Xem bài " Thiền-tông chẳng tu thiền-định ! "

        Xem bài viết " Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông ".

        Xem bài viết " Nguyên Lư Phương Thức Thiền Tông ".

        (Trang Nhà Kiến Tánh )

 

* Lê Anh Chí *.

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------