Định Đề Phật Tánh

            _________________

 

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

*     

                Là chân lư, Định Đề Phật Tánh :

                Chẳng diệt sanh, phàm thánh thể đồng !  (1)

                    Thiền tâm toán, lũy thừa không,   (2)

              Thế là một hết, diệu trong Phật thành !

*

                Lạc Ngă Tịnh, Thường danh thể Tánh,

                Chẳng nhiễm ô, dầu cảnh đọa đày

                    Thiền Tông pháp, định lư này,   (3)

              Là đầu muôn việc, sự tầy vạn niên     (4)

                    Làm sao Kiến Tánh là thiền !

*             

------------

Chú thích :

(1) : Định Đề Phật Tánh : Phật Tánh chẳng  sanh, chẳng diệt.

        (Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận :

        Tất cả chúng sinh

        Đều có Phật Tánh

        Xưa nay chẳng sinh

        Xưa nay chẳng diệt . . .)

Đây là chân lư của Đại Thừa, nói theo toán học, th́ là Định Đề.

 

(2) : Thiền tâm toán, lũy thừa không

Tóan học cơ bản :  lũy thừa không của một số th́ bằng 1.

 

(3) : Thiền Tông pháp, định lư này :

định lư này là định lư : ’Phật Tánh không hề ô nhiễm’

Ta có thể chứng minh rằng Phật Tánh không hề ô nhiễm, từ định đề trên. Xem bài viết " Phật Tánh không hề ô nhiễm"

 

(4) : Là đầu muôn việc, sự tầy vạn niên    

Bởi v́ Phật Tánh không hề bị ô nhiễm nên mới nói ngộ, nói mê. Nên mới có Thiền Tông !

Xưa nay, Phật Tánh vốn tự viên thành ; từ vô thỉ, Phật Tánh của ta vốn viên măn, tṛn đầy, trong sáng, và vốn là Đại Niết Bàn . Cái điều cao siêu, linh dị nhất là Phật Tánh không hề bị ô nhiễm. Đây cũng là điều may mắn cho tất cả chúng sinh, v́ nếu Phật Tánh của ta bị ô nhiễm th́ ôi thôi ta c̣n biết về đâu ? Ví như ḥn ngọc quí, cứ mỗi kiếp lại thêm tỳ vết, sạn cát ; th́ sau vô lượng kiếp cái ḥn ngọc quí đó sẽ thành cái chi chi ?? Quí th́ hết rồi, c̣n ngọc th́ chẳng ra ngọc  Giả sử muốn lọc lừa cho ra lại viên ngọc cũ , th́ biết phải làm sao ?

Chính v́ Phật Tánh không hề bị ô nhiễm mà ta có thể Kiến Tánh !

Nên mới có Pháp Môn Kiến Tánh !

Nên mới có Thiền Tông !

 

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------