Sương Hoa

             _________

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

            Chính là hoa, chính là sương,

      Nửa đêm Vọng Ngă vô thường lăng du !

*

            Ṿng luân hồi, khối mù u,

      Thế nên xuân sắc diễm thu bạc màu !

*

            Lang thang thân thế đáu đau,

      Nên t́m Chân Ngă, bỏ sau vạn t́nh

*

            Sắc sương hoa, sắc sắc khinh,

      Hoàn toàn chẳng trụ : tâm minh, vĩnh hằng !

            Rời sương tuyết, đóa thiền trăng !

*

*

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------