Mục Lục Đạt Ma Sư Tổ

 

9)          Đạt Ma Sư Tổ

 

11)         Tại sao Kiến Tánh lại là Thành Phật

 

18)         Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

 

27)         Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

 

32)         Trực Chỉ Nhân Tâm hay Trực Chỉ Chân Tâm ?

 

35)         Rời Động và Tĩnh là Đại Tọa Thiền !

 

54)         Trực Chỉ. . . MINH Tâm !

             ( Trực Chỉ Nhân Tâm hay Trực Chỉ Chân Tâm ? [2] )

 

63)         Ngũ Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

64)         Lục Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

65)         Tổ Đạt Ma và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

81)         Phải vất ‘‘nhân tâm’’ ra khỏi ‘‘Trực chỉ’’ (để tránh hiểu lầm)

             ( Câu thứ ba của  bài kệ là ‘‘Trực chỉ Chân-tâm’’ hoặc ‘‘Trực chỉ minh tâm’’ )

 

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

 

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------