Mục Lục Nguyên Lư Thiền Tông

 

6)          Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông

 

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

 

8)          Tâm Không chưa phải là chân lư

 

23)         Nguyên Lư Phương Thức Thiền Tông   

 

31)         Khéo dùng phương tiện !

 

35)         Rời Động và Tĩnh là Đại Tọa Thiền !

 

42)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [1]

             ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [1] )

45)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [2]

             ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [2] )

 

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

             ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [3] )

 

47)         Định lư sống c̣n của Thiền Tông 

             ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [4] )

 

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

             ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [5] )

 

52)         "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

             ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [6] )

 

83)         HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

 

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------