Mặt Trăng xưa nay

 

 

                          Thơ Lê Anh Chí

 

 

 

                Trăng vàng kiều diễm, ngắm hoài hoài,

                Ngắm lúc hoàng hôn, ngắm sớm mai-

                Mê mẩn đêm dài, Tâm  bĩ cực ,

                Chợt ngộ Trăng Già, Tánh thái lai

                Nguyệt đơn lẻ, soi người đơn lẻ

                Trăng không hai, chiếu Tánh không hai   (1)

                Đời đời rọi sáng trần gian khắp

                Gom hết Đông Tây, một nguyệt đài-

 

---------------------------------------------------------------

Chú thích :

 

 (1) Tánh không hai = Phật Tánh

 Lục Tổ :   "Phật Tánh là tánh chẳng hai" 

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com