Phương Tŕnh Thiền

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

 

             Tầy Phật Pháp, phương tŕnh, phương thức,

             Thiền Thiền Tông, vô cực, vô môn   (1)

                 Định đề kiến giải suy tôn,

           Lù lù nghiệm số, gọi hồn Bất Sanh  (2)

*

             Hồn thơ động, thiền hành Toán giải,

             Động hồn thơ, đối đăi tích phân

                 Phương tŕnh định lư là nhân,

           Cộng vào Chân Ngă, Pháp Thân biệt truyền !

*

                 Chia trừ thể dụng tùy duyên !

                 ( Chia trừ mẫu số tùy duyên ! )

------------

Chú thích :

(*) : Bài thơ này dùng thuật ngữ Thiền và Toán Học. Đây là bắt đầu một loạt bài thơ Thiền Toán (dù vẫn tiếp tục đăng những loại thơ thiền khác).

(1) Vô Cực, vô môn   :

Có một môn Toán gọi là Phân Tích Phức Tạp (Complex Analysis) , môn này có mệnh đề sau :

       _Hai đường thẳng song song gặp nhau ở một điểm lư tưởng gọi (đại) là Vô Cực   ( Vô Cực chớ chẳng phải là +VôCực hay -VôCực)

Điểm Vô Cực này là không thật, hoàn toàn tưởng tượng ; đối ở đây với ‘vô môn’ của Thiền Tông.

Vô môn đây là vô môn quan, ‘cửa không cửa’ của Thiền Thiền Tông .

(2) : Bất Sanh  = chẳng c̣n sanh lại, chẳng c̣n bị luân hồi

             = A La Hán

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

       Mục Lục ThơTrăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

       Mục Lục Thơ Xuân Tết

      

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *