Thiền Quán

*

                          Thơ Lê Anh Chí

*

*

                Thiền gia ở mái Tây Thiên,

        Ngắm mây, ngắm nước, triền miên ngắm ḷng !

                Quán tâm, vạn ư tương đồng,

        Quán vài niên kỷ, quán trong, quán ngoài

*

                Quán hoài, nhẹ nỗi u hoài,

        Quán thời gian măi : kéo dài không gian !

*

                Quán cây, tùng trúc hàng hàng,

        Quán tường vách thẳng  thiên đàng Đạt Ma ! (1)

*

                Quán cây, thấy đặng vạn nhà, (2)

        Quán tường , b́nh đẳng tánh ta tánh người  ! (3)

*

---------------------------

Chú thích :

 

(1) Quán tường vách thẳng : thiên đàng Đạt Ma :

Tổ Đạt Ma  có dạy pháp ‘quán tường vách’ :

        Tinh thần ngưng trụ trong cái định Bích Quán, th́ không thấy ta, người.

(2) Quán cây, thấy đặng vạn nhà :

Trước khi thành đạo, Phật có quán cây Bồ Đề mà thấy Tam Thiên Đại Thiên thế giới.

(3) Quán tường , b́nh đẳng tánh ta tánh người :

Tổ Đạt Ma  có dạy pháp ‘quán tường vách’ :

        Tinh thần ngưng trụ trong cái định Bích Quán, th́ không thấy ta, người.

Xem bài đỏan luận  :

        Pháp Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com