Tại sao là Tối Thượng Thừa Thiền 

 

                        Lê Anh Chí

 

Dàn Bài :

I ) Định nghĩa "Thiền" trong "Thiền-tông"

II ) Kiến Tánh là Tối Thượng Thừa

III ) Trạng Thái của Tâm của Phật, nên là Tối Thượng Thừa

IV ) Đốn Ngộ, nên là Tối Thượng Thừa

V ) Nhảy Một Cái, nên là Tối Thượng Thừa

VI ) Chẳng phải tu sửa, nên là Tối Thượng Thừa

VII ) Vượt Vô Ngă, nên là Tối Thượng Thừa

VIII ) Vượt Không, nên là Tối Thượng Thừa

IX ) Cửa Không Cửa, nên là Tối Thượng Thừa

X ) Vượt Thiền Định, nên là Tối Thượng Thừa

 

 

                Chân lư nhẽ, đạo xưa vạn lối,

                Chứng Phật Tâm, là Tối Thượng Thừa

                     Vượt Không, siêu việt ta ưa,

              Lạc Thường Ngă Tịnh dư thừa trăng thanh

                        (Tối Thượng, Lê Anh Chí)

 

I ) Định nghĩa "Thiền" trong "Thiền-tông"

 

Làm thế nào để chứng ngộ Phật Tánh, là Thiền !

 

 

II ) Kiến Tánh là Tối Thượng Thừa

 

Mục đích Thiền Tông là Kiến Tánh

Kiến Tánh là   chứng ngộ Phật Tánh

                   chứng ngộ Đại Niết Bàn . Đại Niết Bàn là Niết Bàn của Phật     ( khác với Niết Bàn của A La Hán). Và Phật Tánh là Đại Niết Bàn (Kinh Đại Bát Niết Bàn ) .

Kiến Tánh là   chứng ngộ Đại Niết Bàn nên Kiến Tánh là Tối Thượng Thừa

Thiền Tông là pháp môn Kiến Tánh nên Thiền Tông là Tối Thượng Thừa Thiền.

 

 

III ) Trạng Thái của Tâm của Phật, nên là Tối Thượng Thừa

 

Kiến Tánh là   chứng ngộ Phật Tánh .

Phật Tánh là Trạng Thái của Tâm của Phật

Trạng Thái của Tâm của Phật, nên là Tối Thượng Thừa

Nên Thiền Tông, pháp môn Kiến Tánh, là Tối Thượng Thừa Thiền

 

 

IV ) Đốn Ngộ, nên là Tối Thượng Thừa

 

Kiến Tánh là sự chứng ngộ.

Muốn Kiến Tánh th́ phải chứng ngộ, phải đốn ngộ, chớ chẳng phải tiệm tu.

V́ phải đốn ngộ, nên Thiền Tông là Tối Thượng Thừa Thiền

 

 

V ) Nhảy Một Cái, nên là Tối Thượng Thừa

 

Thiền Sư Huyền Giác gọi cái Cửa Thiền Tông là cửa " vi thựcớng" :
        Tranh t vi thựcớng môn,
        NHẤT SIÊU trực nhập Như Lai địa

                (Chứng Đạo Ca)
        (Nên t cửa vi thựcớng,

        NHẢY Một Cái vào thẳng đất Như Lai)
NHẢY Một Cái
Chuyển Tâm nhiên không "nhảy" thật ch Tâm di chuyển.

NHẢY Một Cái rồi th́ mới Kiến Tánh.
phải nhảy vọt như thế,
nên Thiền Tông là Tối Thượng Thừa Thiền

 

 

VI ) Chẳng phải tu sửa, nên là Tối Thượng Thừa

 

Hầu hết các pháp môn nhà Phật là tu sửa : tu cái vọng tâm, sửa cái vọng tâm, trau giồi cái vọng tâm ; để tiến đến Không, để chẳng c̣n v́ cái vọng ngă.

Thiền Tông th́ không thế : Chẳng phải tu sửa mà là chứng ngộ Phật Tánh .

Nên Thiền Tông là Tối Thượng Thừa Thiền

 

VII ) Vượt Vô Ngă, nên là Tối Thượng Thừa

 

Thực trạng của (Vọng) Tâm là Vô Ngă.

Một pháp tu căn bản của nhà Phật là quán rằng Thọ, Tưởng, Hành, Thức là Vô Ngă . Thành công trong pháp quán này, th́ đắc A La Hán.

Thiền Tông th́ không thế : chẳng phải Vô Ngă mà là chứng ngộ Phật Tánh, chứng ngộ Thường Lạc Ngă Tịnh, chứng ngộ Chân Ngă.

 

Vượt Vô Ngă, nên Thiền Tông là Tối Thượng Thừa Thiền

 

 

VIII ) Vượt Không, nên là Tối Thượng Thừa

 

Một pháp tu căn bản của nhà Phật là Luyện Không. Nguyên tắc là dùng thiền định để diệt phiền năo. Dùng thiền định để đạt được rốt ráo không. Thành công trong pháp này, th́ đắc A La Hán.

Thiền Tông th́ không thế : chẳng phải Không mà là chứng ngộ Phật Tánh, chứng ngộ Thường Lạc Ngă Tịnh, chứng ngộ Chân Ngă.

Vượt Không, nên Thiền Tông là Tối Thượng Thừa Thiền

 

 

IX ) Cửa Không Cửa, nên là Tối Thượng Thừa

 

Kiến Tánh là chứng ngộ Phật Tánh. Trong Thiền Tông, chỉ có một cách để Kiến Tánh ; đó là Đốn  Ngộ .

Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn,

        Bồ Tát Văn Thù tu Bát Chánh Đạo vô lượng đời mới Kiến Tánh .

        Để an uỷ và khích lệ chúng sinh, Phật nói : "Khéo dùng phương tiện th́ có thể Kiến Tánh "

"Khéo dùng phương tiện " nhưng chẳng có Phương Thức nào có thể chắc chắn đem đến cái Ngộ, nên Thiền Tông c̣n được gọi là Cửa Không Cửa. (Thật sự chẳng có cửa mà vào, mà lại cũng có cửa).

 

Cửa Không Cửa nên Thiền Tông là Tối Thượng Thừa Thiền.

 

 

X ) Vượt Thiền Định, nên là Tối Thượng Thừa

 

Thiền-tông chẳng tu thiền-định ! Xem bài đoản luận ‘Thiền-tông chẳng tu thiền-định !’

Lư do chính được t́m thấy trong Kinh Đại Bát Niết Bàn :

        Thinh Văn, Duyên Giác v́ định lực nhiều nên không thấy Phật Tánh !

 

Vượt Thiền Định, nên Thiền Tông là Tối Thượng Thừa Thiền !

 

 

Lê Anh Chí.

---------------------------

Kinh sách tham khảo

Kinh :

        Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Thích Trí Tịnh

        Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận

Ngữ Lục (đến đời Lục Tổ):

        Sáu cửa Thiếu Thất, Đạt Ma Sư Tổ, dịch giả Trúc Thiên

        Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Minh Trực

Ngữ Lục (sau đời Lục Tổ):

        Cội nguồn truyền thừa và phương pháp tu tŕ của thiền tông, Nguyệt Khê

        Thiền Đốn Ngộ, nhiều tác giả : Huyền Giác, Huệ Hải, Thạch Thành Kim, Oánh Sơn,  Hư Vân; dịch giả Thích Thanh Từ

        Tọa Thiền Luận, Đại Giác, dịch giả Như Hạnh

        Tu tâm quyết, Phổ Chiếu

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

------------------------------------------------------------------------------------