Pháp Ẩn Hiện (1) 

 

                     thơ Lê Anh Chí

 

Phật Tánh ẩn tàng A Lại Da (2)

Ngh́n xưa, vô thỉ đă là TA !

Ngủ kḥ vạn nẻo luân hồi ấy,

Khiến người lẩn quẩn cơi Mê Hà-

 

Từ Tổ Ca Diếp tới Tào Khê, (3)

Ẩn hiện pháp mầu nói ngộ, mê

Đánh thức Phật Tâm thiên cổ dậy,

Tỉnh giấc mộng dài, giấc lê thê

 

------------------------------

Chú thích :

(1) Pháp Ẩn Hiện: tức là Phật Pháp

                tức là Thiền Tông 

Bài kệ truyền pháp của Phật trao cho Tổ Ca Diếp, nói đến Pháp Không Pháp. Từ đó nhiều đời, Tổ Tổ trao truyền Pháp Không Pháp.

Sau đó, có vị Tổ đổi lại thành Pháp Ẩn Hiện và trao truyền nhiều đời nữa . . .

Thế nên, Pháp Không Pháp, Pháp Ẩn Hiện là Phật Pháp, là Thiền Tông !

(2) A Lại Da : A Lại Da thức, c̣n gọi là thức thứ tám.

(3) Tào Khê : nơi tọa lạc của LụcTổ

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------