Muôn Thiền 9

             ___________

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

            Diệt Thiền thọ, chín tầng định lực ,   (1)

            Thâm Thiền sâu, như cực như hao,

                Sinh Thiền mới phải anh hào,

            Chí Thiền sống chết phải vào Phật Tâm !

*

            Tung Thiền  đắc, vượt đầm Ái Lực ,

            Hoành Thiền  nên, qua vực san tham

                Dựng Thiền bao cảnh già lam,

            Xây Thiền đắp nối, xây am đắp ḷng !

*

                Muôn Thiền tơ tưởng Tánh Không !

*

---------------------------

Chú thích :

(1) : Diệt Thọ Tưởng Định

Tứ Thiền Bát Định và Diệt Thọ Tưởng Định hợp thành ‘chín tầng định lực’.

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------