Mục Lục Ngũ Tổ

 

3)          Truyền Tâm Ấn Tâm

 

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

 

49)         Kim Cang Công Truyền thời k hưng thịnh của Thiền Tông

 

52)         "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

             ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [6] )

 

53)         Ngũ Tổ Kiến Tánh khi nào và do đâu?

55)         Ảnhởng của Ngũ T Hoằng Nhẫn [1]

 

56)         Ngũ Tổ và Luc Tổ : niệm niệm không trụ !

             (Yếu chỉ thiền tông và giải quyết vấn đề vô niệm)

 

58)         Ảnhởng của Ngũ T Hoằng Nhẫn [2]

 

60)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại

 

63)         Ngũ Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

 

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------