Chỉ thẳng tâm người . . .

 

 

                Truyền tâm ấn tâm

 

                        Lê Anh Chí

 

 

1) Định Nghĩa

 

Việc truyền tâm ấn tâm gồm hai việc :

        truyền tâm

        ấn tâm

 Truyền tâm là nói việc tả trong câu 3 của bài kệ :

        Ngoài giáo truyền riêng

        Chẳng lập văn tự

        Chỉ thẳng tâm người

        Kiến Tánh Thành Phật 

Tức là : Thầy chỉ thẳng Tâm của Tṛ để cho Tṛ được Kiến Tánh !

(Truyền tâm c̣n có thể gọi là lấy tâm truyền tâm)

 

C̣n ấn tâm là Thầy ấn chứng rằng Tṛ đă Kiến Tánh !

 

2) Nguyên Do sự ấn tâm

 

Việc ấn tâm thường diễn ra trước công chúng. Tại sao ?  -để người được ấn chứng có thể  đi giảng pháp mà duy tŕ huệ mạng của Như Lai ! C̣n người đă Kiến Tánh  th́ tự biết ḿnh đă Kiến Tánh, đâu cần ấn chứng ?

 

 Đó là lư do tại sao ngài Huyền Giác ngộ đă lâu, không t́m ấn chứng rồi cuối cùng đến gặp Lục Tổ.

Trường hợp Lục Tỏ được ngài Hoằng Nhẫn gặp riêng để ấn chứng (và truyền y bát)   là trường hợp đặc biệt : ngài Hoằng Nhẫn biết rằng công nhiên ấn chứng th́ tánh mạng   Lục Tỏ sẽ nguy. Đó là trường hợp gặp riêng (một cách giấu diếm) duy nhất được kể lại.

 

3) Truyền Đăng và Kinh Kim Cang

 

Từ Tổ Ca Diếp đến Ngũ Tổ, các Tổ truyền tâm ấn tâm từ đời này qua đời kia, để duy tŕ huệ mạng của Như Lai.

Gọi là truyền đăng.

Ví như một ngọn đèn, mồi cho ngọn đèn khác. Một đèn thành 2 đèn, 2 thành 4, . . . thành n đèn. Thế hệ này truyền sang thế hệ kia, đèn đèn tỏ rạng, sáng măi không cùng !

Cũng hàm chứa điều này : thiền sinh cần có thầy, có thầy để được Chỉ thẳng chân tâm.

 

Đến thời Ngũ Tổ, ngài Ngũ Tổ làm một cuộc đại cách mạng : ngài dạy rằng thọ tŕ Kinh Kim Cang có thể thấy tánh. Nghĩa là ta có thể tự tu, tự chứng Chân Tâm bằng Kinh Kim Cang !

Kể từ đó, việc tu hành của pháp môn Kiến Tánh gồm hai đường lối :

        1) truyền tâm ấn tâm

        2) tự tu bằng Kinh Kim Cang

( sau này thêm pháp

        3) khán công án, thoại đầu  )

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------------------------------