Yếu Chỉ

             ______

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

 

            Bỏ định ngồi thong dong Đạo Nhất

            Đốt luôn sớ điển , Đức Sơn thành

            Đại hội Tùng-lâm không thứ bậc

            Muôn tùy một điểm : Tánh làm danh !

*

            Chẳng trụ tâm, chẳng chuyên pháp định

            Hài ḥa sự sự, chẳng vào không

            Chẳng chấp động và cùng chẳng tĩnh

            Chỗ trụ không c̣n : thấy Tánh, thông !

*

*

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------