Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh : lược truyện

II) Chẳng phải "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác"

III) Khéo dùng phương tiện

IV) Lục Tổ có thần thông ?

V) Đại Đ T của Ngũ T chẳng tranh giành y bát

VI) Ngũ T : thời k hưng thịnh của Thiền Tông

VII) Ảnh hưởng của câu chuyện này và của "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác"

VIII) Câu chuyện này và Vương Dương Minh

IX) Câu chuyện này và Ỷ Thiên Đồ Long Kư

__________________________________________

 

 

I) Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh: lược truyện

 

Khi đại chúng biết Lục Tổ được truyền y bát, th́ mấy trăm người đuổi theo đ đoạt lại, trong đó một Tăng tên tục là Trần Hu Minh ngày trước làm T Phẩmớng quân, tánh t́nh thô bạo, dẫn đầu đi trước, đuổi kịp Lục Tổ. Lục Tổ đ y bát trên tảng đá nói rằng: "Y bát là vật làm tin, dùng sức đoạt được sao? ", rồi ẩn ḿnh trong đám c. Hu Minh đến, muốn lấy y bát chẳng nhúc nhích được, liền kêu lớn lên : "Hành gi! Hành gi! Tôi Pháp đến, chẳng Y đến."

Lục Tổ liền ra ngồi trên tảng đá, Hu Minh đảnh l nói rằng:

       Mong hành gi tôi thuyết Pháp.

Lục Tổ nói:

       Ông đă Pháp đến đây, th́ nên dứt bặt trần duyên, ch sanh một niệm, tôi s ông thuyết.

Một hồi sau Lục Tổ nói:

       Không nghĩ thiện, Không nghĩ ác, đang khi ấy cái là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh ?

Hu Minh ng,

 

(Sau đó, Hu Minh tr xuống chân núi, nói với đại chúng rằng: Chẳng thấy dấu vết nào hết, phải đi hướng khác t́m.)

 

 

II) Chẳng phải " Không nghĩ thiện, không nghĩ ác "

 

1) " Không nghĩ thiện, không nghĩ ác " là vào cơi trời Vô Tưởng. Cơi này kém xa Diệt Thọ Tưởng Định , chưa phải A La Hán.

Do đó , " Không nghĩ thiện, không nghĩ ác " dĩ nhiên c̣n kém xa sự Kiến Tánh !

 

2) "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác"  không phải là Kiến Tánh giỏi lắm chỉ đưa đến ‘đầu sào trăm thước’ mà thôi

 

 

III) Khéo dùng phương tiện

 

Lục Tổ khéo Trực Chỉ vừa Nhân Tâm vừa Chân Tâm  

 

Tại sao Huệ Minh ngộ ? - Huệ Minh ngộ khi t́m cách ( quán chiếu ) để trả lời câu hỏi :

       cái là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh ?

Xưa nay, hầu hết thiền sinh đều tự đặt câu hỏi :

       cái là bản lai diện mục của ta ?

hầu hết đều  chẳng chứng ng ! ( mọi người đều biết rằng câu tr lời, v ,   : Phật Tánh ! )

Huệ Minh ngộ , đây là trường hợp cực kỳ đặc biệt, và do những phương tiện thiện xảo mà Lục Tổ đă dùng, như sau :

       1) Sửa soạn tâm 1 : Hu Minh đến, muốnớp y bát y bát chẳng nhúc nhích được khỏi tảng đá, nên kinh s : rồi đổi ư một ḷng cầu pháp.

       Yếu t này l chẳng phải do Lục Tổ gây ra.

       2) Sửa soạn tâm 2 : Đang lắng ḷng nghe pháp, th́ Lục Tổ bảo "chớ sanh một niệm" , Hu Minh lại "chớ sanh một niệm" để nghe pháp.

       3) Sửa soạn tâm 3 : Lại nghe Lục Tổ bảo " Không nghĩ thiện, không nghĩ ác ", Hu Minh lại " Không nghĩ thiện, không nghĩ ác " 

       4) Sửa soạn tâm 4 : Kinh Ngạc v́ thay v́ nói pháp, Lục Tổ lại đặt câu hỏi.

       5) Chuyển ngữ  biệt truyền : Từ cái Kinh Ngạc này và từ chỗ " Không nghĩ thiện, không nghĩ ác ", Hu Minh t́m cách ( quán chiếu ) để trả lời câu hỏi :

       cái là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh ?

       (Cái câu hỏi này là Chuyển ngữ  biệt truyền)

th́ bỗng dưng chứng bản lai diện mục !

 

Ta nên đ ư rằng :

a) Lục Tổ đă sửa soạn tâm cho Hu Minh nhiều lần trước khi cho câu chuyển ngữ  biệt truyền . Đây là Trực Chỉ Nhân Tâm !

b) Chuyển ngữ  biệt truyền :

       cái là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh ?

Đây là Trực Chỉ Chân Tâm ; v́ nói thẳng về bản lai diện mục , tức Phật Tánh !  ( ở đây là một câu hỏi v́ mục đích bắt người học tṛ phải quán chiếu để trả lời , có thế th́ tâm mới chuyển , mới NHẢY Một Cái vào thẳng đất Như Lai ! ).

 

 

IV) Lục Tổ có thần thông ?

 

Trong ‘Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh

_Hu Minh đến, muốn lấy y bát chẳng nhúc nhích được . . .

Câu hỏi được đặt ra là :

_ Lục Tổ có thần thông ?

 

1) Theo ư tôi , th́ lúc đó Lục Tổ chưa có thần thông .

Sau đây là những lư do tại sao (lúc đó Lục Tổ chưa có thần thông) :

a) Hầu hết người Kiến Tánh chẳng có thần thông ; muốn có thần thông th́ phải luyện.

b) Mấu chốt của thần thông trong Phật Pháp là Tứ Thiền. Ngược lại, không cần có Tứ Thiền cũng có thể có thần thông như các Thiên Vương cơi Dục Giới.

c) Vào Tứ Thiền, từ đó luyện thần thông. Có nhiều người vừa đắc Tứ Thiền liền có thần thông, v́ họ kiếp trước đă luyện thành thần thông. ( Đây thường là Họa chớ chẳng phải là Phúc ! V́ họ tưởng rằng đă chứng A La Hán rồi lạc vào đường tà ! Xưa nay, việc này diễn ra hoài ! Nổi tiếng nhất là Devadatta, ông này đắc Tứ Thiền liền có Thần Túc Thông, tưởng rằng đă thành Phật, ông ta đ̣i thay Phật làm giáo chủ ! )

d) Từ lúc Huệ Năng ngộ, cho đến lúc được truyền y bát và chay trốn, trong thời gian gần 1 năm đó :

_không có bằng chứng nào cho thấy là Lục Tổ  có thần thông

_không có bằng chứng nào cho thấy là Huệ Năng đă từng luyện Tứ Thiền

e) Không có bằng chứng nào cho thấy là Huệ Năng đă từng luyện Tứ Thiền trước khi ngộ.

 

2) Nếu đúng vậy, th́ làm sao giải thích :

_Hu Minh đến, muốn lấy y bát chẳng nhúc nhích được . . .

?

Tôi nghĩ rằng đây là một chuyện huyền bí , có thể do :

_vị sơn thần muốn làm hộ pháp

_thần thông của Ngũ Tổ

_Huệ Minh bị ‘thần hồn nát thần tính’, đến khi sắp lấy được y bát th́ lương tâm cắn rứt, tự nghĩ nào có thể cướp giựt được y bát thiêng liêng ! thế là chẳng làm nhúc nhích được y bát !

 

Bằng không, phải chấp nhận một chuyện huyền bí khác, một chuyện huyền bí hơn, cao siêu hơn : Lục Tổ tài hùng biện quán thế , thuyết phục nổi Huệ Minh từ bỏ ư định cướp giựt y bát !

( tài hùng biện này là tài thế gian, khác với biện tài Trực Chỉ )

 

Vài mươi năm sau, Lục Tổ có thần thông, nhưng đó là việc  về sau . . .

 

 

V) Đại Đ T của Ngũ T chẳng tranh giành y bát

 

Một số người nghĩ rằng có sự tranh giành y bát  giữa Hu Năng   Thần . S thực không phải như vậy. Những ngườiợt theo Hu Năng không do Thần sai đi.

Ngũ T Thập Đại Đ T , trong đó Hu An là đạihuynh của Hu Năng Thần .

Hu An là bậc đạo cao đức trọng, lại đă Kiến Tánh, dĩ nhiên cũng chẳng tranh giành y bát . Tại sao Hu An không được truyền ngôi T ? Một do chính yếungài đă quá già ! ngài hơn thầy ( Ngũ T ) đến hai chục tuổi ! [ Hu An là một du tăng, một hôm yết kiến Ngũ T được ch điểm nên Kiến Tánh ; do đó tôn T làm thầy]

Cũng như Thần , Hu An là quốc sư.

 

Không phải chẳng được Y Bát chẳng th dạy đạo đâu, s người theo học Thần c̣n nhiều hơn Hu An Hu Năng !

Ḍng thiền của Lục T tr nên hưng thịnh sau này đ t đ tôn của ngài nhiều người lỗi lạc, đ t của An quốccũng nhiều người lỗi lạc _ḍng thiền của ngài, l sau này được sát nhập vào ḍng của Hu Năng ( giống như ḍng thiền của Huyền Giác). C̣n ‘thiền Thần th́ thất truyền ! V lại, ‘thiền Thần ‘ chẳng th xem là Thiền Tông, Thần chưa kiến tánh.

 

Tại sao lại truyền Y Bát ?

_ để duy tŕ huệ mạng của Như Lai !

một vị Tổ có bổn phận phải chỉ điểm cho người được Kiến Tánh . Y Bát là bằng chứng : có bằng chứng  là Tổ, đă Kiến Tánh ! Nhất là ở trường hợp Lục Tổ : không có bằng chứng  này không có người theo học !

 

Tại sao lại chạy trốn ?

_v́ Ngũ Tổ dạy như vậy !

 

 

VI ) Ngũ T : thời k hưng thịnh của Thiền Tông

 

Đại Đ T của Ngũ T chẳng tranh giành y bát nhưng bọn người rượt Lục Tổ th́ quả có cái mưu đồ đó  .

Tại sao bọn kia lại rượt Lục Tổ ?

_ kỳ thị chủng tộc : Lục Tổ là người Lĩnh Nam ( tức là Lưỡng Quảng và nước ta) , bị người Tàu coi là mọi rợ , họ không thể chấp nhận người mọi làm Tổ !

_ Lục Tổ  lại mù chữ

_một số người muốn tôn Thần Tú làm Tổ, bất chấp lệnh Ngũ Tổ.

Cần nhớ là họ có ư định giết Lục Tổ ; đây là lư luận xưa nay của Tàu : ngôi Tổ như ngôi vua, muốn cướp ngôi vua, th́ phải giết vua !

Mấy mươi năm sau , họ vẫn không từ bỏ ư định này và sai mướn Hạnh Xương đi hành thích Lục Tổ !

S tranh giành y bát này, lúc Ngũ T c̣n tại thế, cho thấy rằng Thiền Tông đang hưng thịnh. Bởi nếu Thiền Tông không hưng thịnh th́ thiên h đâu thèm đ ư đến ngôi T. Thiền Tông đang hưng thịnh, nên bọn người tầm thường đó mới coi ngôi Tổ như ngôi vua !

Xem bài " Kim Cang Công Truyền thời k hưng thịnh của Thiền Tông"

 

 

VII) Ảnh hưởng của câu chuyện này và của "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác"

 

Như đă nói ở trên, Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh bị hiểu lầm. Người đời tưởng lầm rằng "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác" là điều Lục Tổ dạy Huệ Minh, và do đó là chân lư ! (Nhắc lại : điều Lục Tổ dạy Huệ Minh là câu hỏi :‘cái là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh ?’)

 

Ảnh hưởng của "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác" rất lớn, từ khi Kinh Pháp Bảo Đàn bắt đầu được truyền bá, cho đến ngày nay : nhiều pháp sư, nhà chú giải, các Phật Tử vẫn quả quyết rằng"Không nghĩ thiện, không nghĩ ác"   là Kiến Tánh ( Nhắc lại : câu này giỏi lắm chỉ đưa đến ‘đầu sào trăm thước’ mà thôi ).

 

Các triết gia, văn sĩ , ngoài Phật Giáo, cũng chịu ảnh hưởng lớn của câu này , của câu chuyện này, như vài thí dụ sau . . .

 

 

VIII) Câu chuyện này và Vương Dương Minh

 

Câu chuyện này , theo ư tôi, có ảnh hưởng rất lớn đến Vương Dương Minh !

Theo chính Vương Dương Minh  từng tuyên bố, học thuyết của ông có thể được tóm tắt như sau :

       Vô thiện vô ác là bản thể của tâm

       Có thiện có ác là sự động của ư

       Biết thiện biết ác là lương tri

       Làm thiện bỏ ác  là cách vật

Theo tôi, điều căn bản của học thuyết này :

       Vô thiện vô ác là bản thể của tâm

là bắt nguồn từ câu"Không nghĩ thiện, không nghĩ ác"  của câu chuyện LụcTổ_và_HuệMinh này.

Vương Dương Minh đă từng có một thời học thiền, nghiên cứu nhiều . Nhưng Vương Dương Minh học nghệ không tinh, không hiểu thấu đáo Phật Pháp, lại trở lại chê bai Thiền và trở về với Nho Giáo. Dù vậy, Vương Dương Minh vẫn giữ lại của Thiền một điều mà  Vương Dương Minh  tưởng là tinh túy của Thiền :

       Vô thiện vô ác là bản thể của tâm

Chữ dùng ‘bản thể của tâm’ tố cáo ảnh hưởng của Thiền .

Và ṭan câu là xuất phát từ "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác" !

 

 

IX) Câu chuyện này và Ỷ Thiên Đồ Long Kư

 

Câu chuyện này đă được văn hào Kim Dung phóng tác, trong Ỷ Thiên Đồ Long Kư, khi diễn tả về thân thế của Trương Tam Phong ! Trương Tam Phong, tổ sư phái Vơ Đang, là một nhân vật có thực ; nhưng những điều viết trong truyện Kim Dung là sản phẩm tưởng tượng của Kim Dung.

 

Trong Ỷ Thiên Đồ Long Kư : Trương Tam Phong tên thật là Trương Quân Bảo, là tục gia đệ tử của Giác Viễn thiền sư chùa Thiếu Lâm . Vị sư này học quyết Cửu Dương Chân Kinh chú thích trong Kinh Lăng Già  truyền dạy cho đ t; vậy tuy mới là một thiếu niên nhưng nội lực Trương Tam Phong tương đương với đệ nhất cao thủ thời đó.

 

Đầu truyện, sau khi lập công lớn với chùa Thiếu Lâm, thầy tṛ Giác Viễn thiền sư phải bỏ chạy, v́ chùa Thiếu Lâm muốn trừng phạt Quân Bảo tội học vơ Thiếu Lâm khi chưa được phép. Chạy được trăm dặm, Giác Viễn thiền sư dừng lại nghỉ ngơi . Đêm đó, thủ tọa La Hán Đường là Vô Sắc rượt đến nơi, nhưng không ra mặt. Nhờ vậy, khi Giác Viễn thiền sư ngồi tĩnh tọa , đọc quyết Cửu Dương Chân Kinh , th́ Vô Sắc lĩnh hội được.

Sáng ra, mọi người nhận thấy Giác Viễn thiền sư đă viên tịch . Vô Sắc bảo Trương Quân Bảo chạy về hướng tây, c̣n ông trở lại, điều động tăng chúng rượt về đông.

 

Câu chuyện này rất giống ‘câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh’ :

_cũng như Lục Tổ, thầy tṛ Giác Viễn thiền sư bị mấy trăm nhà sư truy đuổi

_cũng như Lục Tổ, thầy tṛ Giác Viễn thiền sư bị truy đuổi sau khi chứng tỏ nội công vô địch

_cũng như Lục Tổ, Kiến Tánh nhưng không kiến thức về kinh điển, Giác Viễn thiền sư nội công vô địch nhưng không có chút vơ nghệ

_giống như Huệ Minh, người đuổi kịp là Vô Sắc được ’khai ngộ’

_giống như Huệ Minh, Vô Sắc đánh lạc hướng tăng chúng để cứu Quân Bảo’

 

Rơ ràng là văn hào Kim Dung đă phóng tác ‘Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh’.

(Xem bài viết "Luận Kiếm", trong đó tôi có đưa ra một số điều hư cấu của Kim Dung _khi Kim Dung nói đến những sự kiện, nhân vật có thật)

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Kinh sách tham khảo

Kinh :

       Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Thích Trí Tịnh

       Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận

       Cuộc đời Đức Phật (Trích dẫn Kinh), dịch giả Thích Trung Quán

       Kinh Kim Cang

       Kinh Lăng Nghiêm,  dịch giả   Trí Độ và Tuệ Quang

       Kinh THỦ LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG, dịch giả  Nhẫn Tế

       Kinh Trường A Hàm,  dịch giả   Thích Thiện Siêu

       Kinh Ngăớng,  dịch giả Phạm Kim Khánh

Ngữ Lục (đến đời Lục Tổ):

       Sáu cửa Thiếu Thất, Đạt Ma Sư Tổ, dịch giả Trúc Thiên

       Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Minh Trực

       Chứng Đạo Ca, Huyền Giác,  dịch giả Trúc Thiên

Ngữ Lục (sau đời Lục Tổ):

       Bá Trượng Ngữ Lục, dịch giả Thích Duy Lực

       Truyền Tâm Pháp Yếu, Hoàng Bá, dịch giả Thích Duy Lực

       Cội nguồn truyền thừa và phương pháp tu tŕ của thiền tông, Nguyệt Khê, dịch giả Mai Phúc Hiền

       Chơn tâm trực thuyết, Phổ Chiếu

       Lâm Tế Ngữ Lục

       Thiền Đốn Ngộ, nhiều tác giả : Huyền Giác, Huệ Hải, Thạch Thành Kim, Oánh Sơn,  Hư Vân; dịch giả Thích Thanh Từ

       Tọa Thiền Luận, Đại Giác, dịch giả Như Hạnh

       Tu tâm quyết, Phổ Chiếu

Sách :

       Tổ Thiền Tông, Thích Thanh Từ

       Thiền Đạo Tu Tập, Trương Trừng Cơ, dịch giả Như Hạnh

       Triết Học Trần Thái Tông, Nguyễn Đăng Thục

       Nho Giáo, Trần Trọng Kim

       Việt Nam Phật Giáo sử luận,  Nguyễn Lang

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

 

 

             Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------