Gặp Gỡ

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Chẳng phải ḍng sông chảy quá mau,

             Chỉ v́ luyến bến lại thương cầu-

             Ngược ḍng sanh tử bơi cho kịp,

             Phật Tánh kia kià, khéo gặp nhau !

*

*

 

-----------

Chú thích :

Ư thơ của bài này, dĩ nhiên, nói về Phật Pháp ; c̣n lời th́ họa lại bài thơ sau đây của Nguyễn Bính:

 

Có những ḍng sông chảy rất mau

Nhớ chi nghĩa bến với duyên cầu-

Lá vàng hoa đỏ trôi không kịp,

Lưu lạc ai ngờ lại gặp nhau !

 

Bài thơ này Nguyễn Bính làm để tặng Kiên Giang, khi Nguyễn Bính lưu lạc vào Nam và hai thi nhân gặp nhau.

 

 

          Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------