Có Không 2

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Có th́ hạt bụi mắt cay,

       Không th́ Không hết, Không hay Không thành !

*

             Có th́ Diệu Hữu đại-t́nh,

       Không th́ Không cả thất-t́nh mộng si

*

             Không th́ chẳng có thi vi,

       Có th́ Phật Tánh trị v́ Đại Không !

*

             Đường Chân Ngă, Chủ Nhân Ông,

       Hoàn toàn Không Trụ nhập thông Tánh hằng !  (1)

------------

Chú thích :

 (1) : Hoàn toàn Không Trụ = Ưng vô sở trụ

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                           Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *