Lời Cuộc Đời

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Ai ai cũng chỉ là tân khách,

             Lại đ̣i phen nát rách can tràng

*

                 Muôn năm dư lệ bộn bàng,

          Gởi chàng sinh kư, theo nàng tử qui !

**

**

             Đắm say măi, tâm v́ háo sắc,

             Đ̣i cơn đau, lăo tặc công danh

*

                  Hoa trôi nước chảy không đành :

          Khéo ngh́n thu, khúc độc hành thoát ly !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

 

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------