Hoàng hôn đẹp

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Hoàng hôn đẹp, đẹp hôn hoàng ,

       Thiên thu rảo bước theo nàng Ảo Tâm

*

             Hoàng hôn đẹp, đẹp Tánh tầm

       Như thi thiền sĩ sâu thâm Phật-thừa

*

             Hoàng hôn đẹp, đẹp vừa vừa

       Như Tâm, Thiền, Tánh đúng mùa tiếp duyên

*

             Hoàng hôn về đến Phật-hiên,

       Là bao hạnh ngộ tâm thiền Pháp-thân

             Hoàng hôn đẹp Tánh, đối cân !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                           Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *