Nguyệt in

                    _________

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

                Ngắm thế sự, nhấp nhô bao cảnh,

                Sắc Tài Danh, sóng sánh khuynh thành

                    Canh tàn thức, thức tàn canh,

               Ngẩn ngơ ngẫm nỗi thái b́nh bể dâu !

*

                Hoàng hôn bóng, đó đâu tha thướt,

                Hành khước thiền, muôn bước chập trùng

                    Trăm tâm ngh́n ư một từng,

               Bao canh thoắt tỉnh, bao vừng nguyệt in !

*

------------------------------------------------------------

Bài thơ này có thể viết thành thêm 3 bài nữa, bằng cách ngắt chữ ở đầu mỗi câu :

==============

Bài thơ 2 : Ngắt đi 2 chữ ở đầu mỗi câu , trở thành bài song ngũ tứ lục :

                        Nguyệt in

                Sự, nhấp nhô bao cảnh,

                Danh, sóng sánh khuynh thành

                    Thức, thức tàn canh,

               Ngẫm nỗi : thái b́nh bể dâu !

                Bóng, đó đâu tha thướt,

                Thiền, muôn bước chập trùng

                    Ngh́n ư một từng,

               Thoắt tỉnh, bao vừng nguyệt in !

======================

Bài thơ 3 : Ngắt đi 3 chữ ở đầu mỗi câu , trở thành bài song tứ tam ngũ :

                        Nguyệt in

                Nhấp nhô bao cảnh,

                Sóng sánh khuynh thành

                    Thức tàn canh,

               Nỗi : thái b́nh bể dâu !

                Đó đâu tha thướt,

                Muôn bước chập trùng

                    Ư một từng,

               Tỉnh, bao vừng nguyệt in !

 

======================

Bài thơ 4 : Chỉ giữ 4 chữ ở cuối mỗi câu , trở thành bài:

                        Nguyệt in

                Nhấp nhô bao cảnh,

                Sóng sánh khuynh thành

                Thức, thức tàn canh,

                Thái b́nh, bể dâu !

                Đó đâu tha thướt,

                Muôn bước chập trùng

                Ngh́n ư một từng,

                Bao vừng nguyệt in !

 

*

           Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------