Hoa Trăng

*

*

                     Thơ Lê Anh Chí

*

*

              Hoa trăng là cả trời thơ

       Là muôn kiều mị , là mơ, chân t́nh

*

              Hoa trăng là sắc, sắc khinh

       Nhịp nhàng vũ trụ đẩu tinh mộng huyền

*

              Hoa trăng là đóa trời thiền

       Ngh́n thu vằng vặc thánh hiền tiêu dao

*

              Hoa trăng , trời cả, thanh cao

       Là tâm thiền Tánh, là bao tâm thành

*

              Hoa trăng kẽ bức mành mành

       Xuyên sương khói đục, rành rành Tánh tâm

              Hoa trăng đóa đóa Pháp Thân !

 

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *