Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

II) Đáp án chẳng phải là Phật Tánh

III) Chưa có ai giải đáp được câu đố của Lục Tổ

IV) Đáp án

V) Một phương pháp Kiến Tánh

VI) Tổ thiền tông không lừa dối chúng sinh

__________________________________________

 

 

KPBĐ = PBĐK = Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ

 

Tôi nghĩ ra đáp án cho Câu đố của Lục Tổ (trong Kinh Pháp Bảo Đàn), đă lâu, đă nhiều năm. Nhưng tôi rất ngần ngại khi đưa ra đáp án, v́ lư do là chính Lục Tổ cũng chẳng đưa ra câu trả lời (tất ngài có dụng ư nào đó . . .)

Nhưng , thời buổi này, có lẽ ta phải giải đáp hết mọi câu hỏi. Vả lại, ở thời buổi mạt pháp này, có rất nhiều người mạt sát thiền tông (họ tự xưng là Phật Tử), và họ chê bai rằng Tổ thiền tông nói dối, lừa dối chúng sinh.

 

Cho nên tôi có bài viết này . . .

 

 

I) Câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

 

===== PBĐK:

Một ngày kia, Sư bảo đ chúng rằng: "Ta một vật không đầu không đuôi, không tên không ch, không mặt không trái, các ông biết chăng?"

Thần Hộiớc ra bạch rằng: "Ấycái Bổn Nguyên của Chư Phật, là cái Phật Tánh của Thần Hội."

nói: "Ta đă nói với ông "Vật không tên, không ch", ông lại kêu là Bổn Nguyên, là Phật Tánh! Ông dầu ớc tới đường chánh, th́ cũng như người lấy tranh che đầu , ch tr thành người tông đ hiểu biết thôi." ======

 

Chú Thích :

lấy tranh che đầu   : không biết cái nào quư hơn cái nào, như người lấy bức tranh quư che đầu lúc trời mưa làm hỏng cả- ngạn ng Trung Hoa

 

 

II) Đáp án chẳng phải là Phật Tánh

 

Cần khẳng định ngay một điều :

       Đáp án chẳng phải là Phật Tánh

chính Lục Tổ đă khẳng định như thế.

 

=== Lục Tổ nói (PBĐK) :

"Ta đă nói với ông "Vật không tên, không ch", ông lại kêu là Bổn Nguyên, là Phật Tánh! Ông dầu ớc tới đường chánh, th́ cũng như người lấy tranh che đầu , ch tr thành người tông đ hiểu biết thôi." ======

 

 

III) Chưa có ai giải đáp được câu đố của Lục Tổ

 

Với những sách vở thiền mà tôi đă được đọc, tôi nhận thấy rằng : Chưa có ai giải đáp được câu đố của Lục Tổ

Cũng có người trả lời câu đố của Lục Tổ , nhưng chẳng thỏa đáng ; v́ họ phạm vào lỗi lầm của ông Thần Hội : h bảo rằng đó là Phật Tánh , rồi luận (cưỡng t đoạt ) rằngcái ấykhông tên tuổi

Chẳng phảiđáp án !

 

Nhắc lại, khẳng định lại:

       Đáp án chẳng phải là Phật Tánh

chính Lục Tổ đă khẳng định như thế.

 

 

IV) Đáp án

 

Đáp án cho câu đố của Lục Tổ

       ‘‘ch tr’’ của Lục Tổ

 

Giải thích:

 

a) Gọi là ‘‘ch tr’’ của Lục Tổ, chỉ là tạm gọi mà thôi , v́ chúng ta, ai cũng biết rằng Lục Tổ do

       _"Không trụ vào đâu cả !" mà Kiến Tánh

Tức là, Lục Tổ không có ‘‘ch tr’’

 

b) V́ Lục Tổ không có ‘‘ch tr’’

Nên,

       Cái ‘‘ch tr’’ của Lục Tổ là không có , là không hiện hữu

Do đó,

       Đó là ‘‘một vật không đầu không đuôi, không tên không ch, không mặt không trái’’

 

c) Nhưng v́ Lục Tổ do

       _"Không trụ vào đâu cả !" mà Kiến Tánh

Do đó, cái ‘‘vật không đầu không đuôi, không tên không ch, không mặt không trái’’này th xem là s hữu của Lục Tổ :

       ‘Nghề’ của Lục Tổ là "Không trụ vào đâu cả !", cái"Không trụ" này là sự nghiệp của Lục Tổ, Lục Tổ thành Tổ là nhờ cái ‘‘vật không đầu không đuôi, không tên không ch, không mặt không trái’’này

 

Lục Tổ quả có cái ‘‘vật không đầu không đuôi, không tên không ch, không mặt không trái’’ !

 

 

V) Một phương pháp Kiến Tánh

 

Mọi người không nghĩ ra ư Lục Tổ, v́ đâu ngờ Lục Tổ đang nói đến một chuyển ngữ, một phương pháp Kiến Tánh

       _"Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh

 

Lục Tổ nói phương pháp Kiến Tánh th́ phải thôi :

       Lục Tổ do "Không trụ vào đâu cả !" mà Kiến Tánh

       Lục Tổ là học tṛ Ngũ Tổ mà Ngũ Tổ rất chú trọng đến phương pháp tu hành

 

 

VI) Tổ thiền tông không lừa dối chúng sinh

 

Lục Tổ quả có cái ‘‘vật không đầu không đuôi, không tên không ch, không mặt không trái’’ !

Lục Tổ không lừa dối chúng sinh

 

Sở dĩ tôi xác định như vậy, là v́ ở thời buổi mạt pháp này, có rất nhiều người mạt sát thiền tông (họ tự xưng là Phật Tử), và có người đă chê bai rằng Lục Tổ lừa dối chúng sinh, khi đưa ra câu đối này.

 

Một lư do chính tại sao tôi có bài viết này : đưa ra đáp án để có thể khẳng định rằng :

       Lục Tổ không lừa dối chúng sinh

Nói chung th́ Tổ thiền tông không lừa dối chúng sinh ; chẳng qua người đời chẳng hiểu nổi những điều các vị Tổ nói mà thôi . . .

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Kinh sách tham khảo

Kinh :

       Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Thích Trí Tịnh

       Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Trường Bộ (Nhị Thừa),dịch giả Thích Minh Châu

       Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận

       Cuộc đời Đức Phật (Trích dẫn Kinh), dịch giả Thích Trung Quán

       Kinh Kim Cang, dịch giả Đoàn Trung C̣n

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Trí Tịnh

       Kinh Kim Cang và Chánh Pháp chưa từng có, dịch và chú giải : Thích Huyền Vi

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Duy Lực

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Thiện Hoa

       Kinh Lăng Nghiêm,  dịch giả   Trí Độ và Tuệ Quang

       Kinh THỦ LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG, dịch giả Thích Nhẫn Tế

       Kinh Trường A Hàm,  dịch giả   Thích Thiện Siêu

       Kinh Trường Bộ (Nhị Thừa),dịch giả Thích Minh Châu

       Kinh Ngăớng,  dịch giả Phạm Kim Khánh

       Pháp Trích Lục, Huỳnh văn Niệm trích lục.

Ngữ Lục (đến đời Lục Tổ):

       Sáu cửa Thiếu Thất, Đạt Ma Sư Tổ, dịch giả Trúc Thiên

       Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Duy Lực

       Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Minh Trực

       Chứng Đạo Ca, Huyền Giác,  dịch giả Trúc Thiên

Ngữ Lục (sau đời Lục Tổ):

       Bá Trượng Ngữ Lục, dịch giả Thích Duy Lực

       Truyền Tâm Pháp Yếu, Hoàng Bá, dịch giả Thích Duy Lực

       Cội nguồn truyền thừa và phương pháp tu tŕ của thiền tông, Nguyệt Khê, dịch giả Mai Phúc Hiền

       Chơn tâm trực thuyết, Phổ Chiếu

       Lâm Tế Ngữ Lục

       Thiền Đốn Ngộ, nhiều tác giả : Huyền Giác, Huệ Hải, Thạch Thành Kim, Oánh Sơn,  Hư Vân; dịch giả Thích Thanh Từ

       Tọa Thiền Luận, Đại Giác, dịch giả Như Hạnh

       Tu tâm quyết, Phổ Chiếu

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

Mục Lục ThơHoa’

Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

Mục Lục ThơTrăng’

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *