Trăng Đạo

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Kiều diễm lắm, năo nường ả Quảng,

             Thanh cao thay, một áng chơi vơi

                 Từ tâm cho đến biển đời,

           Muôn năm hây hẩy, một trời nguyệt đăng

**

**

             Chánh Chân Lư, đằng đằng Phật Tánh,

             Lư Chánh Chân , tâm cảnh như như

                 Hay sáng tỏ, chẳng thừa dư,

           Chưa từng ô nhiễm, thực hư rơ ràng

                 Hay trăng, Tự Tánh đạo tràng !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

       Mục Lục Thơ Tâm

             Mục Lục ThơTrăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *