Trục Tâm Hành

              ____________

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Theo n trục , tâm hành ẩn số,

             Thiền Tánh tông, trăng tỏ muôn chiều

                 Tâm h́nh học, trí phiêu diêu

           Chân Tâm nghiệm số , khéo nhiêu khê vào

*

             Đường tiếp tuyến , thao thao tâm học

             Trí ngàn khơi , thanh lọc như nhiên

                 Rời tri lư, thấy là thiền !

           Vô môn tuệ trục, tâm truyền Tánh Ta

*

                 Chính là mẫu số Phật nhà !

 

------------

Chú thích :

Bài thơ này dùng thuật ngữ Thiền và Toán Học.

*

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------