Trời Trăng

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Áng mây vắt vẻo đầu non,

       Trăng vàng vắt vẻo lon bon tránh chiều

*

             Trời trăng mây gió đ́u hiu,

       Tâm in khung cảnh phiêu diêu vợi vời

*

             Trăng thanh đằm thắm ngời ngời,

       Chẳng rời Diệu Hữu chẳng rời Diệu Không

*

             Tâm thật Tâm, trong thật trong,

       Cũng lồng trăng sáng, cũng thông lư thiền

             Cùng về Đại Ngộ, như nhiên . . .

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------