Hái Trăng

                    _________

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

                Hái sao đem giấu trúc đào,

        Hái Trăng kiều diễm để vào viễn du

                Trăng kia bỏ túi Tịch U,

        Bỏ vào Ngă Tịnh , toàn chu Lạc Thường !

*

 

 

           Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------