Cố định Chân Tâm

*

*

                     Thơ Lê Anh Chí

*

*            Thiền Tông Kính lung linh Tánh thực,

              Kính Thiền Tông Vô - cực chiếu gần

*

                 Đằng đằng cố định Chân Tâm

          Ṿng tṛn Vọng-ngă xoay vần bấy nay

**

**

              Luân hồi, số kiếp tầy vô lượng

              Niết Bàn, Tâm chẳng trưởng chẳng thay

*

                 Tham sân si, bán kính này

          Trọng tâm Chân Ngă, vần xoay vọng t́nh

                 Minh Tâm, lượng Giác, tường tinh !

------------

Chú thích :

Bài thơ này dùng thuật ngữ Thiền và Toán Học

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *