Tuế Nguyệt

*

*

                     Thơ Lê Anh Chí

*

*

              Như thể trăng thu giọt lệ sa,

              Muôn năm tuế nguyệt khéo làm nhà

              Tháng ngày một mối vơi ngày tháng,

              Sao xa, tùng trúc cũng là  . . . TA !

**

**

              Sương đọng trăng thu giọt lệ sa,

              Tử Vi , Thiên Phủ lấy làm nhà  (1)

              Tháng ngày mang mối vương vương vấn,

              Sáng rọi trăng ḷng một Tánh Ta   (2)

---------

Chú thích :

(1) : Tử Vi , Thiên Phủ là hai chính tinh của khoa Tử Vi Đẩu Số

(2) : Tánh Ta ( viết hoa)  : dịch chữ Hán Việt "Tự Tánh"

 

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *