Nhảy Một Cái

 

 

 

                Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Ngộ là xong, chẳng tốn công,

 

        Hữu vi vạn cửa chẳng đồng Pháp Ta

                Bố thí nhiều, phước nhẩn nha,

        Mũi tên đă bắn, hết đà lại rơi-

                Thiên đàng hưởng được bao đời

        Kiếp sau thất chí bời bời vọng tâm

 

                Chi bằng Nhảy Một Cái rầm,

        Vô Vi Thực Tướng, vượt hầm Vô Minh . . .

                . . . Thẳng vào Phật địa Tánh linh !

 

-------------------------

Chú Thích :

Bài thơ trên dịch đoạn thơ sau đây trong Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác :

        Giác tức liễu, bất thi công,
        Nhất thiết hữu vi pháp bất đồng.
        Trớng b thí sanh thiên phước,
        Do như ngưỡng tiễn xạ hư không.
        Thế lực tận, tiễn hoàn trụy,
        Chiêu đắc lai sanh bất như ư.
        Tranh t vi thựcớng môn,
        Nhất siêu trực nhập Như Lai địạ

Hai câu cuối,

        Tranh t vi thựcớng môn,
        NHẤT SIÊU trực nhập Như Lai địa

tôi dịch nghĩa :
        Chi bằng t cửa vi thựcớng,

        Nhảy Một Cái vào thẳng đất Như Lai
 

Trúc Thiên dịch :

        Biếtxong tất, chẳng cần công,
        Thày thảy hữu vi pháp chẳng đồng.
        Của cho trớng phước trờiởng,
        như tên nhắm bắn hư không.
        Đà bắn hết, mũi tên rơi,
        Kiếp sau hận cũ lại bời bời,
        Sao bằng t cửa vi ấy,
        Một nhẩy vào liền đất Như Lai .

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------