Muôn Thiền 2

 

 

                          Thơ Lê Anh Chí

 

 

 

                Giọng Thiền nhẹ, th́ thầm đại kế,

                Tai Thiền tinh, nghe kể vạn kinh

                    Sắc Thiền vốn dĩ vô h́nh,

            Diệu Thiền Diệu Hữu, diệu t́nh, diệu không !

 

                Gương Thiền chiếu , như lồng bóng quế,

                Núi Thiền tranh , vầy tuế nguyệt xinh

                    Danh Thiền cũng có nhục vinh,

            Đại Thiền , Đại Lực, Đại T́nh, Đại Âm !

 

                    Muôn Thiền khéo ở một Tâm !

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com