Ai bảo 3

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Ai bảo chơi vơi giải lụa

             Giai nhân vớt giặt bên sông

             Ai bảo không màng vạn của

             Ruộng vườn nhà cửa cũng không !

**

**

       Nên bảo tâm như lụa trắng

       Phơi bày thể chất thuần thông

       Nên bảo tuy đời cay đắng

       Tâm ta giàu quá biển Đông !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

       Mục Lục ThơTrăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’

       Mục Lục Thơ Xuân Tết

      

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *