B́nh minh đến

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             B́nh minh chợt lóe sáng hừng

       Vô thường, thường thấy, bỗng dưng bất thường

*

             B́nh minh ló dạng đảm đương

       Thanh cao là sáng ánh dương , ánh hồng

*

             B́nh minh nhẽ, vẻ Có Không

       Không Không không có, có ḷng thực Ta

*

             B́nh minh đến, sáng tâm nhà

       Như thanh như Ngộ, như là, là như

             Minh tâm , B́nh cảnh tối ưu !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------