Ảo Mộng

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Đó chỉ là mơ , mơ lẳng lặng

             Hăo huyền tươi đẹp cảnh xa xôi

             Ảo Mộng lâu đài trên cát trắng

             Vô thường xây đắp mộng du đời

**

**

       Thấy vạn sự là muôn Ảo Mộng

       Theo t́m Tâm, thấy Tánh, về Chân

       Và vạn pháp là muôn huyễn vọng

       Pháp tâm này, pháp thực, tinh thần

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------