Định lư Thiền

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Ḷng tỉnh tĩnh, chứng minh định lư, (1)

             Không nhiễm ô, Tánh thị làu làu

*

                  Từ Vô Thủy, sáng tâm đầu,

           Sáu đường như thể gác lầu tiêu dao !

**

             Luận muôn kiếp, biết bao hàm số,

             Kiến Tánh, phương tŕnh Tổ Đạt Ma

*

                  Chỉ là nghiệm số Tánh Ta,

           Giải Không, giải tích, giải tra, ngộ thành !

*

                  Thi Thiền Toán Uyển tập anh !

------------

Chú thích :

Bài thơ này dùng thuật ng Thiền Toán Học

(1) : định lư Thiền : Phật Tánh  không hề bị ô nhiễm

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *