Hằng Như

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Một vùng trời thắm, một trăng,

       Như châu, như ngọc, như hằng , hằng như !

*

             Như trăng sáng , chẳng ưu tư,

       Trăng tâm, Trăng Tánh, từ Hư Không về,

*

             Thuyền trăng là cơi đê mê,

       Vườn trăng muôn tía nguyện thề thiết tha,

*

             Như như đẳng đẳng tâm nhà,

       Chếch chênh tha thướt trăng ngà ngậm sương

             Từ Vô Thủy, vốn Lạc Thường !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------