Muôn Thiền 10

              ____________

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

 

            Đề Thiền giữ mười môn quán mục ,   (1)

            Mục Thiền tranh trăm thức ngh́n thần

                Tọa Thiền muôn tĩnh ân cần,

            Thiền Thiền đọng trí đo cân công thành !

*

            Minh Thiền rơ rành rành diệu lư,

            Tâm Thiền tinh tuyệt kỹ hàng ma

                Kiến Thiền soi đủ mọi nhà,

            Tánh Thiền muôn nẻo cũng là Thể Tâm !

*

                Muôn Thiền muôn điệu Diệu Âm !

*

------------

Chú thích :

(1) : mười môn quán mục : xanh, vàng, đỏ, trắng,

      đất, nước, lửa, gió, hư không, ánh sáng 

 

*

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------