Trăng rụng

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Bỗng thấy trăng kia rụng xuống cầu,

             Ai t́m ngọc sáng ở đâu đâu

             Trong thanh tĩnh sáng, ta, người sáng

             Đáy nước như là mái nguyệt lâu

**

**

       Lại thấy Trăng thanh rụng đáy ḷng,

       Ai t́m hư ảo ở trong Không

       Trăm năm hạnh ngộ, tiên, người, thánh

       Tánh tự can tràng Tánh viễn thông !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------