Bài Xưa 41  Trang Nhà Kiến Tánh   

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_-Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_-Có diễn tả sơ lược các bài

 

______

 

*** Yêu cu nhng v , chép bài đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác gi và ngun (Tác gi là Lê Anh Chí, Ngun là Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com ) ***

__________________

 

 

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh Tết Mậu Tuất và tháng 2-5 / 2018

 

Cập nhật tháng 2-5 / 2018:

 

A) Bài Mi

 

Thơ :

413)        Đường Sáng

414)               Hạo Nhiên

415)        Cảnh Thiền

416)               Cạn Ḷng

417)        Thiền Thơ

418)               Thành

 

 

Phụ Lục : Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Đường Sáng : Lục bát , 9 câu

              Ḷng hay tựa ánh trăng vàng,

       Tâm hay in cảnh thênh thang nắng chiều !...

b) Hạo Nhiên : bảy chữ , 4 câu

              Tâm trạng an vui Diệu Lạc Thiên ...

c) Cảnh Thiền: Song Thất Lục bát , 10 câu

              Đêm đằm thắm, vàng rơi lả tả,

              Chân trời, mây vén lạ lùng trăng...

d) Cạn Ḷng: bảy chữ , 4 câu

              Tấm ḷng cô quạnh, tấm ḷng trong...

e) Thiền Thơ: Song Thất Lục bát , 8 câu

              Hồn ta vốn gởi cho cung Quảng,

              Gội ánh trăng vàng, lăng mạn tuôn...

g) Thành: Song Thất Lục bát , 8 câu

              Ḷng dơi thiết tha Tâm, Thiền,Tánh,

              Buông mối tơ ḷng, cảnh cảnh như ...

 

C) Bài cũ chn lc

 

a) Bài cũ c̣n mi

 Trà Xuân

         Thơ Lê Anh Chí

Tết đến, tiêu dao với chén trà,

Say chi, tỉnh trí gió đùa hoa

Chỉ thấy chân chồn , đầu điểm trắng,

Vẫn là tâm cảnh : Tánh và Ta !

*

Nhàn hạ ngày xuân, một ngụm trà,

Thênh thang tùng trúc , cũng ḥa Ta

Đêm lại trăng tà hiu hắt điểm,

Ngày thanh, Nhật sáng ghé tâm nhà

 

Mục Lục Thơ Xuân Tết

Những bài thơ có tựa đề ‘Xuân’ hoặc ’Tết’,’Tiết’

 74) Vạn Xuân 81) Xuân               82) Cảnh Xuân

83) Mái Xuân                 88) Xuân Thiền

 116) Xuân Thu                    158) Trà Xuân

159) Xuân Định                    160) Trà Xuân Triệu Châu

206) Xuân tiêu dao               207) Xuân về

256) Tiết Thiền                     307) Chúc Tết Thiền

 

b) Bài đặc sắc nhất

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

c) Những bài đặc sắc nhất 3

33)         Bài kệ của cư sĩ Huệ Năng : chẳng phải phá chấp !

28)         Độ thân này ?

29)         Bàn về chữ "thấy" trong "thấy tánh"

30)         Đốn Ngộ cũng là tu !

31)         Khéo dùng phương tiện !

34)         "Đốn Ngộ tiệm tu" hay "Đốn Ngộ tu lẹ" hay "Đốn Ngộ hết tu" ???

38)         Câu định nghĩa SAI của thiền-sư Huệ Hải Đại Châu

39)         Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

              ( Luận Kiếm 4 : Trượng Phu Kiếm và Thiền Tông Kiếm )

42)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [1] *** *** ***

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [1] )

45)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [2] *** *** ***

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [2] )

43)         Chẳng phải phá chấp !    ***  ***

51)         Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh ***  ***

53)         Ngũ Tổ Kiến Tánh khi nào và do đâu?

59)         Chẳng phải Kiến Tánh    ***  ***

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

72)         Chánh định trong Phật Pháp

73)         Giải (đáp) công án chẳng phải Thiền Tông

74)         Luận ‘‘không trụ’’ 3

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

87)         Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

88)         Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành đă nói đến trên Trang Nhà Kiến Tánh (tính đến ngày 1-10-2008) 1        ( "Không trụ vào đâu cả !" , Phương pháp lưng thẳng, Phương pháp tập thở , Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma)

 93)        Linh hồn, tức vọng tâm, đi luân hồi

95)         Phật Tánh chẳng phải là Đại Ngă, chẳng phải là Tiểu Ngă ;    Phật Tánh, Chân Tâm, vọng tâm, linh hồn, Đại Ngă, Tiểu Ngă, Vô Ngă , Tự Tâm, Diệu Tâm . . .

101)        Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh. A La Hán là Bất Sinh chẳng phải Vô Sinh . . .      (Bài này cũng đăng trên Trang Nhà LêAnhChí, nhưng với tựa đề ‘Tiểu Long Nữ thất trinh chớ chẳng bất trinh . . .’)

103)        Thấy ngổn ngang những mấy ngàn tâm

(Tâm vui, tâm buồn, tâm vui vẻ, tâm buồn tủi, tâm quảng đại, tâm nhỏ nhen, tâm từ, tâm ác, tâm giúp đỡ, tâm đố kỵ, tâm ḥa, tâm tranh ...

Có ngổn ngang những mấy ngàn tâm ... .Bài viết này bàn về muôn tâm, một tâm, rồi kết luận bằng một ... Định nghĩa.)

 

 d) Vài Thơ

369)               Gió Trăng               372)               Gió Lay 6

370)               Hồn Thiền              371)               Tuế Nguyệt

        

 Thiền sinh sinh Thiền  ;        Phật Tánh  ;    Pht Cm ;     

       Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;             Hoàng dim Hoa  ;         Trời mùa đông Ba Lê  ; 

 

19)         Si            20)  Cư Sĩ              21)  Huyền Sử Phong Kiều

22)         Nhảy Một Cái  23)         Hi Vận Thiền Sư 

24)         Tánh              25)         Như Lai Đản Sanh      

26)         Thư Nhàn        27)         Tiếng Bóng Chiều     

28)         Sang Sông             29)         Hoa Thời Gian

30)         Đàn         31)         Hoa Đèn 

32)         Thuyền Thơ     33)         Thức       34)         Yêu

 

 

e) Chân Lư

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

21)         Phật Tánh chưa hề bị ô nhiễm

1)           Kiến Tánh Thành Phật 1

2)           Kiến Tánh Thành Phật 2

4)           Định Nghĩa Kiến Tánh

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

 

g) Nhị Thừa và Đại Thừa 

61)         Sát Na Định

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

72)         Chánh định trong Phật Pháp

 

h) Chân Lư Đại Thừa 

42)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [1] *** *** ***

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [1] )

45)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [2] *** *** ***

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [2] )

 

 

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh tháng 10-2017 // 1-2018

 

Cập nhật tháng 10-2017 // 1-2018:

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ :

407)               Trái tim tan vỡ

408)            Động Tiên

409)               Huệ Mạng 

410)            Vui không vui

411)        Gió Thoảng                            

412)           Thuốc Tiên

 

b) Phụ Lục : Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Trái tim tan vỡ  : bảy chữ , 28 câu

              Suốt đời một trái tim tan vỡ ,

              Hồng đỏ như màu máu lệ pha !

              Suốt đời một trái tim tan vỡ ,

              Đă nổ tung rồi lại nở hoa ...

 

 b) Động Tiên: bảy chữ , 4 câu

              Êm ái đẹp vui, buổi xế chiều,...

 

c) Huệ Mạng : Lục bát , 10 câu

              Muôn năm Huệ Mạng nối dài,

       Muôn năm Huệ Mạng nối dài Tánh Ta ! ...

 

d) Vui không vui : bảy chữ , 4 câu

              Vui ngắm trăng lên sáng tỏ ngời, ...

 

e) Gió Thoảng: bảy chữ , 4 câu

              Khe khẽ thoảng đưa, gió bến lầu, ...

 

g) Thuốc Tiên: Lục bát , 9 câu

              Lửng lơ nước Nhược non Bồng,

       Lửng lơ nước Nhược non Bồng, mây bay ...

 

 

C) Bài cũ chn lc

 

a) Bài đặc sắc nhất

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

b) Những bài đặc sắc nhất 2

7)           Thin-tông chng tu thin-định !

47)         Định lư sống c̣n của Thiền Tông

60)         Pháp Thin ca Ngũ T Hong Nhn, v thin sư vĩ đại

97)         Pháp Thiền của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, vị thiền sư vĩ đại 2

95)         Phật Tánh chẳng phải là Đại Ngă, chẳng phải là Tiểu Ngă ;    Phật Tánh, Chân Tâm, vọng tâm, linh hồn, Đại Ngă, Tiểu Ngă, Vô Ngă , Tự Tâm, Diệu Tâm . . .

 6)          Đại Cương v Phương Thc Thin Tông

10)         Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .  

11)         Tại sao Kiến Tánh lại là Thành Phật

 17)        Tại sao là Tối Thượng Thừa Thiền 

18)         Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

29)         Bàn về chữ "thấy" trong "thấy tánh"

30)         Đốn Ngộ cũng là tu !

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

 66)        ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

 87)        Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

106)        Thiền Định và Thiền Thiền Tông 2

 

 

c) Trời mùa đông Ba Lê

              Thơ Lê Anh Chí

Trời mùa đông Ba Lê

Thao thức luống lê thê

Trời mùa đông Ba Lê

Không sầu không kể lể

*

Trời mùa đông Ba Lê

Không buồn không kể lể

Trời mùa đông lê thê,

Nghiệp thế nhân như thế !

*

Trời mùa đông trăng sao

Trăng vàng sao vằng vặc

Trời mùa đông thanh cao

Phá tan vùng tuyết đặc !

*

Trời mùa đông Ba Lê

Không buồn đời luyến thế

Tiếng vọng dù lê thê,

Tự Tánh ngời dâu bể ...

(Thơ ngũ ngôn, cổ phong trường thiên, 52 câu.

Toàn bài :       Trời mùa đông Ba Lê )

 

d)Mục Lục "Không Trụ"

Không trụ vào đâu cả !

Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

"Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

Ngũ Tổ và Luc Tổ : niệm niệm không trụ !

(Yếu chỉ thiền tông và giải quyết vấn đề vô niệm)

Đốn Ngộ cũng là tu !

Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

Luận ‘‘không trụ’’

Luận ‘‘không trụ’’ 2

Luận ‘‘không trụ’’ 3

Luận ‘‘không trụ’’ 4

ảnh hưởng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn [1]

ảnh hưởng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn [2]

‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành đă nói đến trên Trang Nhà Kiến Tánh (tính đến ngày 1-10-2008) 1

( "Không trụ vào đâu cả !" , Phương pháp lưng thẳng, Phương pháp tập thở , Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma)

 

e) Mục Lục Thơ ‘Trăng’ :

  e1) Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

  e2) Các bài Thơ ‘Trăng’ khác:

Cùng Trăng     Bạn Hằng Nga               Bạn Trăng

 Trăng Thơ          Mặt Trăng xưa nay              Trăng mười sáu

 Bên Trăng                   Lững Lờ Trăng                    T́nh Trăng

Trời Trăng Mây         Nguyệt Hoa           Hái Trăng

Nguyệt in           Trăng vàng        Trăng In

Trăng Già              Trăng Thanh

Trăng thơ về              Trăng vàng cũ

Trăng và Tánh                   Trăng Sang Ngang             Hay Trăng Tánh

             209) Áo Trăng Tâm            214) Trời Trăng

233) Trăng tŕ                   234) Trăng rụng

               235) Đóa Trăng               241) Làn Trăng

242) Pháp Trăng            264) Trăng Đạo

                     265) Trăng muôn thuở            280) Một trăng muôn tú

287) Sáng Trăng               288) Trăng liễu nhân

            314) Vạn Trăng 10                 336) Xẻ trăng

337) Trăng già về                 369) Gió Trăng

                       371) Tuế Nguyệt            375) Đuốc Trăng

 

g) Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

Những bài thơ họa Chinh Phụ Ngâm :

48) Chánh Khí Ngâm

49) Trượng Phu Ngâm

59) Nan Kiến Ngâm

Những bài thơ có một câu lẩy Kiều :

5) Tiêu Dao     142) Hoa Tâm

218) Ái Ngữ

Những bài thơ họa khác :

15) Người Bạn Xưa Nay 18) Anh Vạc

144) Trăng Già              148) Tống Biệt

 

 

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh tháng 5-9 / 2017

 

Cập nhật tháng 5-9 / 2017:

 

A) Bài Mi

 

Thơ :

401)               Thiền Phong

402)        Lung Linh

403)               Trăng hiện

404)        Trăng ghé

405)               Trăng sáng hoài

406)         Vầng tri kỷ

 

c) Phụ Lục : Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Thiền Phong : Song thất Lục bát , 9 câu

              Không gian gió thoảng và trong vắt

              Trời không mây, lạnh ngắt tâm tư ...

 

b) Lung Linh : bảy chữ , 8 câu

              Trôi nổi hương hoa ngát thế t́nh

              Soi bao ḍng nước vẫn lung linh...

c) Trăng hiện : Song thất Lục bát , 9 câu

              Tâm lặng ngắm: ngập ngừng trăng hiện

              Tánh là Tâm, mục diện bản lai ...

d) Trăng ghé : Lục bát , 9 câu

              Vầng trăng hay ghé trúc đào

       Xuân sang, trăng rụng, ghé vào, vào tâm ! ...

e) Trăng sáng hoài : bảy chữ , 8 câu

              Trăng sáng, sáng hoài, hoa một đóa

              Hài hoà sự sự vẫn Tâm Chân...

g) Vầng tri kỷ : Song thất Lục bát , 9 câu

              Trăng và Tánh là vầng tri kỷ

              Tánh và Trăng Lạc Ngă Diệu-tâm...

 

 

C) Bài cũ chn lc

 

a) Nhng bài được đọc nhiu nht  :

a1)Thơ

1)           Phật Tánh

107)        Một bài thơ đọc thành 10 bài thơ 

5)    Tiêu Dao           50)         Bạn Hằng Nga        74)  Vạn Xuân  

138) Trời mùa đông Ba Lê (Thơ ngũ ngôn, cổ phong trường thiên,52 câu)

111)        Thiền Tâm              261)   Vung Gậy

113)        Dừng Tâm              120)        Trăng vàng

6)           Hồng Hoa               77)         Nắng chiều

49)         Trượng Phu Ngâm          97)         Phật Cầm

167)        Đại Ước Mơ            169)        Bên bờ suối

108)        Đổi Tâm          7)    Phước Chàng Trương Kế

54)         Trăng Thơ                       57)       Trăng mười sáu

58)         Bên Trăng              60)         Gió lay

94)         Bến         11)         Giàu               90)        Thiền Quán

21)         Huyền Sử Phong Kiều            22)         Nhảy Một Cái

27)         Tiếng Bóng Chiều                  31)         Hoa Đèn

32)         Thuyền Thơ            34)  Yêu         37)         Bến Thiền

38)         Có c̣n trở lại ?    39)     Lánh Đời    41)  Cùng Trăng

43)  Thiên Đường   44)  Thiền                     45)  Vô Biên Thiền     

51)  Bạn Trăng       152) Cánh Thiền            53)         Hẹn

52)  Trực Tâm Ca   130) Ai bảo     55)         Mặt Trăng xưa nay

72)  Muôn Thiền 2         128)        Trục Tâm Hành

131)   Thơ Xưa Nay   132)   Muôn Thiền 10     133)   Hồi Chuông

142)    Hoa Tâm      147) Trăng Thanh   148)        Tống Biệt

218)        Ái Ngữ    150)        Ngàn sao        153)       Cảnh như Tâm   154)     Cái lạnh  161)        Trăng thơ về   162)  Tánh vô cực

163)   Nhẹ Nhàng 3   166)      Gặp Gỡ      183)       Mênh Mang 2

186)        Thời gian tựa   190)        Hỏi Tâm   191)       Thiền thi nhân

193) Thơ Đàn Thiền        202) Đóa Không             210) Minh B́nh

223)        Muôn hồng ngh́n tía      247) Thiền sinh sinh Thiền

227) Hoàng Hoa      228) Hoàng diễm Hoa            229) Có Không       

230)        Đôi Ḍng 233)        Trăng tŕ         243)        ảo giác

219)   Tâm tự sáng   215)  Tâm thế Tánh     252)        ảo Mộng

251)   B́nh minh đến             249) Lời Cuộc Đời        253) Hằng Như

260)    Ai bảo 3              272) Ṛng Ṛng      277)       Định lư Thiền

285)   Nhụy Tâm     288) Trăng liễu nhân     289)       Một nhịp cầu

290)   Tâm luyến hẹn 301)     Hoàng hôn đẹp   307)              Chúc Tết Thiền

308) Áng huyền nhiệm   309)  Có Không 2           310)        Nụ Mai

313)   Muôn Thiền 24            317) Lăng Tiên               319)        Vất Vọng

320)   Hoàng hôn nối        327)  Thấy, thấy    340)   Đạo Tiếp Tuyến

341) Dáng mây      345)        Thơ là      347) Cố định Chân Tâm

349)    B́nh minh vẽ   352)    Mở vầng tâm 2   355)             Ṿm trời thiền

356)        Thiên nga xa   357)        Tiểu kiều     358)          Trời diễm

359)          Lập Thiền      364)               Hiển Lộ           367)        Trăng như là

368)        Tâm kết Tánh 370)        Hồn Thiền              376)        Thiền chiến sĩ

379)               Bốn mùa 381)               Hoa Trăng               383)          Thấy

384)        Sự Nghiệp              386)        Như thể...        388)               Tánh giăng giăng

389)        Hoa Vạn Xuân 390)        Phương Phương            391)   Gánh Thiền

393)         Phẳng lặng phương       395)               Tâm là     398)           Vô Cực

Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’

Mục Lục Thơ ‘Hoa’

Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

Mục Lục Thơ Tâm

Mục Lục Thơ Thiền Toán

Mục Lục Thơ ‘Trăng’

Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’

Mục Lục Thơ Xuân Tết

Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

a2) Đoản  Luận

9)           Đạt Ma Sư T

82)         Phương pháp, cách thc tp th _và th cũng là thin

102)        Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

80)         Phương pháp làm lưng thng ra và vài điu cn biết để tu tp thin định hay Yoga

7)           Thin-tông chng tu thin-định !

60)         Pháp Thin ca Ngũ T Hong Nhn, v thin sư vĩ đại

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có ... Đại T́nh !

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

75)         Thin định và Toán hc

62)         T Vô Ngă đến Chân Ngă_-con đường hp lư và hin nhiên !

44)         Yếu ch Thin Tông = Không tr vào đâu c !

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

 1)          Kiến Tánh Thành Pht 1

2)           Kiến Tánh Thành Phật 2

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

131)        Thần Tiên Thánh Phật

140)       Thần Tiên Thánh Phật 2

94)         Gii đáp câu đố ca Lc T trong Kinh Pháp Bo Đàn

6)           Đại Cương v Phương Thc Thin Tông

52)         "Không tr vào đâu c ! " th́ Kiến Tánh tc th́ !

118)        Thánh nhân đăi kẻ khù khờ, Thánh nhân là kẻ khù khờ !      

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo T ?)

136)        Trực Chỉ Nhân Tâm hay Trực Chỉ Chân Tâm ?  4

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

108)        Diêm Vương có Nghiệt Kính đài ... Làm sao Nghiệt Kính đài lại có thể biết hết bí mật của tất cả chúng sinh ???  

70)         Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

51)         Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh

10)         Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .  

5)           Ngồi tù ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới

21)         Phật Tánh chưa hề bị ô nhiễm

113)        Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân !

114)        Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân 2

115)        Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân 3

141)       Vô độc tất trượng phu, Vô độc là bản chất của Đại Trượng Phu      ( Danh xưng Đại Trượng Phu 4 )

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục Đạt Ma Sư Tổ

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

 

b) Bài cũ c̣n mi

Thơ :

397)               Đường tâm địa

398)           Vô Cực

399)               Tánh ở đây   

400)    Thơ và Tâm

394)               Giây phút chuyển

395)               Tâm là

396)               Ấn Thiền

391)               Gánh Thiền

392)               Áng Nguyệt

393)               Phẳng lặng phương

Đon Lun:

143)        Chẳng phải Kiến Tánh 2

( Bài trước ( số 59 : Chẳng phải Kiến Tánh ) đă bàn về Kiến Văn Giác Tri,  An Tâm, Chứng đắc A La Hán, Bồ Tát, Ngộ Tâm Không, Diệt Thọ Tưởng Định, Tám gió thổi chẳng động, Đối cảnh không tâm, Không vọng tưởng,  Thấy các pháp là huyễn, Đắc pháp quán Vô Ngă. Bài này bàn rằng Tâm như tường bích, Trụ vào Không, Tâm Không, Văng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đều chẳng phải là Kiến Tánh ; và trước hết trở lại Định Nghĩa Kiến Tánh và sự "An Tâm" ... )

144)        Một tư thế Yoga bổ ích cho sức khỏe và cho... tinh thần

142)               Tôi đă đến cửa Quỉ Môn Quan, nhiệt độ 23C

141)       Vô độc tất trượng phu, Vô độc là bản chất của Đại Trượng Phu      ( Danh xưng Đại Trượng Phu 4 )

140)       Thần Tiên Thánh Phật 2

( Bài này, tiếp tục bài 131 ( Thần Tiên Thánh Phật ) , bàn về :

_-liên hệ  giữa Thần Tiên Thánh Phật với con người, vd Trần Nguyên Hăn  được (bị) nhà Mạc truy tặng đại vương là bất hạnh lớn cho Trần Nguyên Hăn chớ chẳng phải được làm thần,

_-Sinh vi Tướng  tử vi Thần ?,

_-Thần cai trị Thánh không cai trị,

_-tại sao Tôn Ngộ Không lại tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh,

_-tại sao Đạt Lai Lạt Ma chẳng phải là vua-và-Thần, vua-và-Trời

 vv ... ) 

 

c1) Bài đặc sắc nhất

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

c2) Những bài đặc sắc nhất

1)           Kiến Tánh Thành Phật 1

2)           Kiến Tánh Thành Phật 2

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

21)         Phật Tánh chưa hề bị ô nhiễm

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

95)         Phật Tánh chẳng phải là Đại Ngă, chẳng phải là Tiểu Ngă ;    Phật Tánh, Chân Tâm, vọng tâm, linh hồn, Đại Ngă, Tiểu Ngă, Vô Ngă , Tự Tâm, Diệu Tâm . . .

16)         Chẳng phải Vô Ngă, chẳng phải Đại Ngă

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

9)           Đạt Ma Sư T

102)        Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

Luận ‘‘không trụ’’          

Luận ‘‘không trụ’’ 2

Luận ‘‘không trụ’’ 3

Luận ‘‘không trụ’’ 4

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

106)        Thiền Định và Thiền Thiền Tông 2

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

108)        Diêm Vương có Nghiệt Kính đài ... Làm sao Nghiệt Kính đài lại có thể biết hết bí mật của tất cả chúng sinh ???

118)        Thánh nhân đăi kẻ khù khờ, Thánh nhân là kẻ khù khờ !      

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

75)         Thin định và Toán hc

62)         T Vô Ngă đến Chân Ngă _-con đường hp lư và hin nhiên!

 

d) Mục Lục Thơ Tâm           (những bài thơ có tựa đề ‘Tâm’)

3) Vô Tâm Đạo Nhân             52) Trực Tâm Ca

62) Nước Tâm                              67) Đo Tâm

104) Vầng Tâm              107) Một bài thơ đọc thành 10 bài thơ (từ bài Vầng Tâm)

108) Đổi Tâm                       111) Thiền Tâm

113) Dừng Tâm                    127) Tâm Thông

128) Trục Tâm Hành                           136) Tâm Kiếm

142) Hoa Tâm                      153) Cảnh như Tâm

155) Tâm Đồng                            170) Tâm Tŕ

180) Tâm Nở          182) Tâm đi lạc

190) Hỏi Tâm                       209) Áo Trăng Tâm

212) Tâm Sương                   215) Tâm thế Tánh

219) Tâm tự sáng                        224) Đến Tâm Thiền

231) Thành Tâm                   236) Ghé vườn Tâm

255) Tâm Thiền chuyển                273) Đắc Tâm tâm đắc

278) Chan chứa tâm             279) Tâm minh chứng

282) Tâm Tánh Tâm              285) Nhụy Tâm

290)        Tâm luyến hẹn              329)        Tâm viên

331)        Tâm Đăng                     332)        Sự về Tâm

 339)              Tâm Hồ Thỉ     347)        C định Chân Tâm

 350)       M vng tâm   352)               M vng tâm 2

362)               Dơi thiền tâm         368)               Tâm kết Tánh

 

-=-=-=-=-=

 

Bài Xưa hơn .-

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

Bài Xưa cuối cùng (Mới nhất):

 

       bấm vào : - - > >          Bài Xưa 40

 

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *