Tánh giăng giăng

*

*

                     Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Tui tác trăng vàng bao thế k

       Vi vi tri, xán ln tâm tư

       Ôm đồm tâm s, làm thi sĩ

       Phn đạo hành, phân rơ Thc Hư

** **

** **

              Ch biết tâm ta ngn thế k

              X đường đi, vch li t́m trăng

              T́m s tâm tư, thi đạo sĩ

              Muôn đời Hu Mng, Tánh giăng giăng

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mc Lc ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mc Lc Thơ ‘Muôn Thin

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mc Lc ThơTrăng

               Mc Lc Thơ ‘Vn Trăng

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mc Lc ca Mc Lc Thơ

 

Mc Lc ‘‘Kiến Tánh Thành Pht’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mc Lc * Lun 1 * Lun 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hp Thư  * Ni kết Trang Nhà Pht Pháp Vit Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mi Kiến Tánh * Bài mi Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *