Đổi Tâm                 

                    ________

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

                Như t́nh nhân phải đổi thôi (!),

        Tâm sầu rơi rụng, sáng soi Tâm Từ !

*

                T́nh yêu rộng lớn như như ,

        Đổi thay nhỏ nhít t́nh tư thế t́nh !

*

                Muôn năm cái cơi nhục vinh,

        Nhọc tâm chẳng thấy tuyệt xinh Tánh hằng !

*

                Bao người để ư ngoạn trăng,

        Đêm khuya thưởng thức giăng giăng ánh vàng ?

                Chỉ v́ thế sự đa mang . . .

*

 

           Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------