Bến

 

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Ta buộc tâm ta, bến buộc thuyền

                Bến t́nh, bến Ngă bến truân chuyên

                Ven trời, ven nước , ven thi cảnh

                Xem đà mỏi mắt, muốn đi liền !

 

                Ta nới tâm ta, bến nới thuyền

                Đầu cầu Bát Nhă, nhủ cùng khuyên

                Biệt ly Vọng Ngă miền quan tái

                Đâu cần giới điệp, bước đi liền !

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com