Trăng và Tánh

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Đem lại hương hoa, gió đến thăm,

             Thanh thanh trời thắm, nở trăng rằm

             Cho bơ bao đêm chờ nguyệt hiện ,

             Mỏi ṃn con mắt đến đăm đăm

*

*

             Ẩn hiện trong ḷng một Tánh Ta,

             Gần trong gang tấc, vốn tâm nhà

             Trong cảnh đêm tàn, đêm tối mịt,

             Trăng vàng như Tánh hiện xa xa

*

*

             Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------