Tánh vô cực

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Điểm vô cực , cửa vô môn,

       Trượng phu Thiền Tánh đâu sờn chánh tâm !

*

             Ảo phân tách, thoại đầu ngầm,

       Nghi t́nh, số ảo, biến âm phẳng cầu !

*

             Theo về giới hạn, một câu,

       Toán Tâm tiếp tuyến, tâm đầu tiếp duyên !

*

             Về đây hàm số như nhiên,

       Lũy thừa tâm, được Thánh Hiền, thiền am !

             Tánh vô cực , chất nguyên hàm !

 

------------

Chú thích :

(*) : Bài thơ này dùng thuật ngữ Thiền và Toán Học.

_Tánh ( viết hoa) tức Tánh Ta ( viết hoa),  tức "Tự Tánh", tức Phật Tánh

_trên đại học có một môn Toán gọi là Phân Tích Phức Tạp (Complex Analysis) , môn này có mệnh đề sau :

       Hai đường thẳng song song gặp nhau ở một điểm lư tưởng gọi (đại) là Vô Cực ( Vô Cực chớ chẳng phải là +VôCực hay -VôCực)

_số ảo i :

Phân Tích Phức Tạp (Complex Analysis) , có đẳng thức :

             i ** 2 = -1

             ( i b́nh phương = -1 )

             i là số ảo

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *