Đóa Trăng

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Dần dà một đóa trăng vàng,

       Bỡn hoàng hôn, khéo điểm trang hôn hoàng !

*

             Dần dà sự sự lang thang,

       Đóa trăng lẻ bóng đa mang nắng chiều !

*

             Đóa trăng đường bệ phiêu diêu,

       Biệt hoàng hôn để đ́u hiu minh b́nh !

*

             Đóa trăng không trụ sắc thinh,

       Vượt trầngian để kiến , tinh, thông, tường !

             Đóa trăng như Tánh đường đường !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------