Hoa Vạn Xuân

*

*

                     Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Lại thấy thềm vườn rạng rỡ hoa,

       Mùa xuân đă nở, nở la đà

       Mùa xuân đă nở, thềm xuân thắm

       Ai chọn xuân về, đất nước ta  ?

**

**

              Lại một xuân về, lớp lớp hoa

              Mùa xuân nở vội, vội nhung là

              Mùa xuân bỗng chốc xuân e ấp

              Vạn đại Xuân về, Xuân của ta  !

**

**

       Trời trải Xuân về, khóm khóm hoa

       Hàng hàng lớp lớp, Vạn Xuân nhà

       Hàng hàng lớp lớp, xuân xuân đóa

       Vạn Vạn Xuân c̣n  : đất nước ta  !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *